ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาโท
ตรวจสอบสัมมนาเสริม การ Download แผนกิจกรรม และข่าวต่างๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ..อ่านต่อ 16 ตุลาคม 2561
ระดับปริญญาเอก
ตรวจสอบสัมมนาเข้ม Download ชุดวิชา และติดตามข่าวสารต่างๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก..อ่านต่อ 25 มกราคม 2560
ระดับปริญญาตรี
ตรวจสอบการสอนเสริม กิจกรรมและข่าวต่างๆ ของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 8 ตุลาคม 2561

..อ่านต่อ 10 เมษายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กิจกรรมประจำชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 สามารถ Dowload ได้ที่นี่
กิจกรรมประจำชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
..อ่านต่อ 11 เมษายน 2561
ประกาศ ....รายชื่อคณาจารย์ประจำศูนย์วิทยพัฒนาของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
  รายชื่อคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของศุนย์วิทยพัฒนาต่างๆ ค่ะ นักศึกษาสามารถปรึกษาเรื่องการเรียนการสอนจากอาจารย์ประจำศูนย์ฯของตนได้ค่ะ ..อ่านต่อ 10 กันยายน 2560
การลงทะเบียนชุดวิชา 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2560 เป็นต้นไป
 ประกาศ !!! ตั้งแต่ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นต้นไป นักศึกษาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 จะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ แทน ชุดวิชา 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์
..อ่านต่อ 10 กันยายน 2560
ประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2560
..อ่านต่อ 8 กันยายน 2560
ขอเชิญนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา 1/2560 ร่วมตอบแบบสอบถามค่ะ
ขอเชิญนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา 1/2560 ร่วมตอบแบบสอบถามตามลิงค์นี้ค่ะ ..อ่านต่อ 21 กรกฎาคม 2560
ฟรีค่าสมัครและค่าโอนชุดวิชาสำหรับนักศึกษาเก่า!!
มสธ.ยกเว้นค่าสมัครและค่าโอนชุดวิชาสำหรับนักศึกษา อ่านรายละเอียดได้ที่นี่..อ่านต่อ 9 เมษายน 2560
การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ walk-in exam
รายละเอียดการสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์หรือ walk-in exam..อ่านต่อ 9 เมษายน 2560
การตรวจสอบการลงทะเบียนและการส่งเอกสารแก่นักศึกษาผ่านเว็บไซต์
..อ่านต่อ 8 มีนาคม 2559
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) แขนงวิชาสหกรณ์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า
..อ่านต่อ 19 มิถุนายน 2556
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต (กษ.บ.) แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์
..อ่านต่อ 1 มิถุนายน 2556
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความเห็นชอบในหลักสูตรระดับปริญญาโท
..อ่านต่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556
การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
..อ่านต่อ 25 ธันวาคม 2555

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin