ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาโท
ตรวจสอบสัมมนาเสริม การ Download แผนกิจกรรม และข่าวต่างๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ..อ่านต่อ 18 เมษายน 2560
ระดับปริญญาเอก
ตรวจสอบสัมมนาเข้ม Download ชุดวิชา และติดตามข่าวสารต่างๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก..อ่านต่อ 25 มกราคม 2560
ระดับปริญญาตรี
ตรวจสอบการสอนเสริม กิจกรรมและข่าวต่างๆ ของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 21 กันยายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศ ....รายชื่อคณาจารย์ประจำศูนย์วิทยพัฒนาของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
  รายชื่อคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของศุนย์วิทยพัฒนาต่างๆ ค่ะ นักศึกษาสามารถปรึกษาเรื่องการเรียนการสอนจากอาจารย์ประจำศูนย์ฯของตนได้ค่ะ ..อ่านต่อ 10 กันยายน 2560
การลงทะเบียนชุดวิชา 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2560 เป็นต้นไป
 ประกาศ !!! ตั้งแต่ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นต้นไป นักศึกษาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 จะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ แทน ชุดวิชา 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์
..อ่านต่อ 10 กันยายน 2560
ประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2560
..อ่านต่อ 8 กันยายน 2560
ขอเชิญนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา 1/2560 ร่วมตอบแบบสอบถามค่ะ
ขอเชิญนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา 1/2560 ร่วมตอบแบบสอบถามตามลิงค์นี้ค่ะ ..อ่านต่อ 21 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ ภาคการศึกษา 2/2559
..อ่านต่อ 18 กรกฎาคม 2560
ฟรีค่าสมัครและค่าโอนชุดวิชาสำหรับนักศึกษาเก่า!!
มสธ.ยกเว้นค่าสมัครและค่าโอนชุดวิชาสำหรับนักศึกษา อ่านรายละเอียดได้ที่นี่..อ่านต่อ 9 เมษายน 2560
การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ walk-in exam
รายละเอียดการสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์หรือ walk-in exam..อ่านต่อ 9 เมษายน 2560
การตรวจสอบการลงทะเบียนและการส่งเอกสารแก่นักศึกษาผ่านเว็บไซต์
..อ่านต่อ 8 มีนาคม 2559
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) แขนงวิชาสหกรณ์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า
..อ่านต่อ 19 มิถุนายน 2556
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต (กษ.บ.) แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์
..อ่านต่อ 1 มิถุนายน 2556
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความเห็นชอบในหลักสูตรระดับปริญญาโท
..อ่านต่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556
การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
..อ่านต่อ 25 ธันวาคม 2555

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin