สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ได้มีคณาจารย์ไปศึกษาดูงานต่างๆดังนี้

® รายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยวมกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ เรื่อง "Study on Diversity and Evolution of Araceae Plants" ณ Department of Plant and environmental Sciences University of Copenhagen, Denmark โดย อ.สุธิดา มณีอเนกคุณ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® รายงานผลการดำเนินโครงการที่รับทุน มสธ. 12 ปี “โครงการการศึกษาดูงานด้านการเกษตร” ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดย รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำและคณะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® โครงการวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ เรื่อง An evaluation of students’ satisfaction and learning effectiveness of online instructional tools in hybrid course for graduate students โดย รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® โครงการผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการ Benchmarking the distribution and abundance of birds  across large  geographic  areas  and  develop  distance  education for Natural Manament ณ Oregon State  University U.S.A. โดย อ.อิงอร ไชยเยศ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® รายงานผลโครงการศึกษาวิจัยหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เรื่อง Optimum Calcium and Phosphorus Intake for Eggshell Quality, Bone Ash, and Quality Hatched Chick Production for Pureline Broiler Breeders ณ University of Arkansas, U.S.A.โดย รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

® การศึกษาดูงานร่วมกับสภาคณบดีสาขาการเกษตร ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย โดย รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

® โครงการความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ และคณะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

® โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย อ.ปาริชาติ ดิษฐกิจ และคณะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

ผู้เข้าชม 2524 คน UPDATE วันที่ 4/6/2017 9:36:13 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin