หน่วยเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 


สุกัญญา  สุขวุฒิ2นิ้ว.jpg


นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8047-9 สายใน 8048

อีเมลล์: yanutsu@yahoo.com

 

 


มาราตี  ชัยชนะเดช2นิ้ว.jpg


นางสาวมารตี ชัยชนะเดช

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8047-9 สายใน 8142

อีเมลล์maratee.cha@hotmail.comนางสาวพิมพ์พันธุ์ สิงหนาท

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8047-9 สายใน 8047

อีเมลล์skongkularb67@gmail.com


สุกัญญา  ยังน้อย2นิ้ว.jpg

นางสาวสุกัญญา ยังน้อย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8047-9 สายใน 8142

อีเมลล์: su_stou@hotmail.com
Image-15.png2.jpg

นางสาวนุชนาฏ มีนพกิจ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8047-9 สายใน 8047

อีเมลล์: 
นุ่น2.jpg

นางสาวกรรณิการ์ มนัสทวี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0-2504-8049 สายใน 8049

อีเมล์: 


คุณสกล หอมขจร.jpg


นายสกล หอมขจร

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

โทรศัพท์ 0-2-504-8049 สายใน 8049

อีเมลล์: -

 : พฤษภาคม 2555
ผู้เข้าชม 6354 คน UPDATE วันที่ 1/17/2019 3:29:30 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin