หน่วยเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 

สุกัญญา  สุขวุฒิ2นิ้ว.jpg

นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8047-9 สายใน 8048

อีเมลล์: yanutsu@yahoo.com

 

 

นางจุไรรัตน์ วิริยะบัญชา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8047-9 สายใน 8049

อีเมลล์ : Churairat.v@gmail.com

นางสาวเบญญาดา ทองสิมา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8047-9 สายใน 8046

อีเมลล์ -

มาราตี  ชัยชนะเดช2นิ้ว.jpg

นางสาวมารตี ชัยชนะเดช

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8047-9 สายใน 8142

อีเมลล์: maratee.cha@hotmail.com

 

 

นางสาวพิมพ์พันธุ์ สิงหนาท

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8047-9 สายใน 8047

อีเมลล์: skongkularb67@gmail.com

 

 

สุกัญญา  ยังน้อย2นิ้ว.jpg

นางสาวสุกัญญา ยังน้อย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8047-9 สายใน 8142

อีเมลล์: su_stou@hotmail.com

นางสาวสุลักษณ์ คงแก้ว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8047-9 สายใน 8049

อีเมลล์ :

นางสาวนุชนาฏ กุการยา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8047-9 สายใน 8047

อีเมลล์:

 

สุพรรณ  พยับตรี2นิ้ว.jpg

นางสุพรรณ พยับตรี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8047-9

อีเมลล์: -

นายสกล อมาตยกุล

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

โทรศัพท์ 0 - 81702 – 6934

อีเมลล์: -


ปรับปรุง : พฤษภาคม 2555
ผู้เข้าชม 4748 คน UPDATE วันที่ 4/2/2015 12:36:54 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin