คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำหน่วยงาน

 

1. ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์                           ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาฯ

2. รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์                      กรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง                                                      กรรมการ

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม                                                       กรรมการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ                                                กรรมการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิลันธนา แป้นปลื้ม                                                    กรรมการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์ ศิลปาศร                                                      กรรมการ

8. อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ดิษฐกิจ                                                                กรรมการ

9. อาจารย์ ดร.วิรินธร มณีรัตน์                                                                 กรรมการ     

10. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน                                                                          กรรมการ

    10.1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หรดาล                                                  กรรมการ

    10.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น                                              กรรมการ

11. เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์                     กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าชม 1609 คน UPDATE วันที่ 1/28/2016 10:54:38 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin