พันธกิจสาขาฯ

พันธกิจที่ พัฒนาการเรียนการสอนทางไกลด้านเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

พันธกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยด้านการเกษตร สหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม ด้านการเกษตร สหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้

พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

พันธกิจที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย


ผู้เข้าชม 2201 คน UPDATE วันที่ 10/25/2016 3:20:53 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin