1. รายละเอียดคู่มือกระบวนการบริหารจัดประชุม คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://eservice.stou.ac.th/edocument/ogs/ogs/Secretary/file/manula.pdf
2. รายละเอียด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 อ่านเพิ่มเติม
ผู้เข้าชม 1143 คน UPDATE วันที่ 8/22/2019 3:45:10 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin