ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2555

© ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

© รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อ่านข้อมูลเพิ่มเติม... 

ผู้เข้าชม 1037 คน UPDATE วันที่ 8/6/2014 12:39:58 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin