แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

   
วิชาเอก การจัดการผลิตพืช 


รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์

วุฒิการศึกษา Ph.D., M. Agr. St.(Entomology) Queensland University, วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8170
อีเมลล์ krungrojwanich@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ การอารักขาพืช แมลงศัตรูพืช และแมลงที่มีประโยชน์ การเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรผ่านสื่อต่างๆ
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

อ.สัจจา.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ

วุฒิการศึกษา วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, วท.ม. (เกษตรศาสตร์)              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8148
อีเมลล์ sujja.ban@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ การจัดการการผลิตพืชสวน กระบวนการกลุ่มเกษตรกร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

อาจารย์ ดร. บุณฑริกา นันทา
ผู้แทนวิชาเอกการจัดการการผลิตพืช
วุฒิการศึกษา Ph.D (Plant Breeding and Cytogenetics) Chiba University,วท.ม., วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8150 
อีเมลล์ buntarika.nun@stou.ac.th

ความเชี่ยวชาญ การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

จัน.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ

เลขานุการประจำสาขาวิชาฯ

วุฒิการศึกษา ปร.ด. (การผลิตพืชไร่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8190
อีเมลล์ junya_28@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ  สรีรวิทยาพืชไร่ พืชไร่ การจัดการการผลิตพืช
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ

วุฒิการศึกษา วท.ด. (พืชสวน) วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 - 8154
อีเมลล์ parichat.dit@stou.ac.th

ความเชี่ยวชาญ สรีรวิทยาของผัก พืชสวน

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อ.ดร.ธำรงเจต.jpg

อาจารย์ ดร.ธำรงเจต พัฒมุข

วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก: Ph.D. (Tropical Agriculture) Plant Pathology มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วท.บ. (เคมีการเกษตร) (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ 02-504-8564 
อีเมลล์ Thamrongjet.Put@stou.ac.th, yai_jayna@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ  โรคพืช และ การจัดการศัตรูพืช
ประวัติผลงานทางวิชาการ


อาจารย์ ดร.วรรธนัย อ้นสำราญ

วุฒิการศึกษา วท.ม.(ปฐพีวิทยา),วท.บ.(วิทยาศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ 
อีเมลล์ Wattanai.pinn@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ  การอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการดิน
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

วิชาเอก การจัดการการผลิตสัตว์รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ 
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Nutrition) Mississippi State University,
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8084
อีเมลล์ mputsakum@yahoo.com, monticha.put@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล
วุฒิการศึกษา วท.ด. (สัตวศาสตร์), วท.ม., วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8166
อีเมลล์ kee39@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

พี่โอ๋.jpeg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์                                                                                                                      รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาฯ                                                                                                                           ผู้แทนวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์                                                                                                                         วุฒิการศึกษา ปร.ด. (สัตวศาสตร์), วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,                                                            วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8188                                                                                                                                                   อีเมลล์ : warinthorn00@hotmail.com                                                                                                                          ความเชี่ยวชาญ โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง, การผลิตโคเนื้อและโคนม และการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์และผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเป็นอาหารสัตว์                                                                                                                       ประวัติและผลงานทางวิชาการ

อ.เถลิงศักดิ์.JPG
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี

วุฒิการศึกษา วท.ม. (ปรับปรุงพันธุ์), วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์  
อีเมลล์ 
ความเชี่ยวชาญ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การผลิตสัตว์ สถิติสำหรับการวิจัยด้านการผลิตสัตว์
ประวัติและผลงานทางวิชาการ
อ.บดินทร์.png
อาจารย์ ดร.บดินทร์ วงศ์พรหม

วุฒิการศึกษา ปร.ด. (สัตวศาสตร์), วท.ม. (สัตวบาล), วท.บ. (ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โทรศัพท์ 0 - 2504 - 8156 
อีเมลล์: Bobinwongpom@hotmail.com 
ความเชี่ยวชาญ 
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

วิชาเอก ธุรกิจการเกษตร

รองศาสตราจารย์ลัดดา พิศาลบุตร

วุฒิการศึกษา M.Sc. (Agricultural Economics) Oklahoma State University, ศส.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 - 8161
อีเมลล์ ladda.bhi@stou.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

ประวัติและผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี

วุฒิการศึกษา Ph.D. (Agricultural Economics) Mississippi State University, วท.ม.,วท.บ. (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 - 8145
อีเมลล์ ajchara.pot@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ ธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร การวิเคราะห์โครงการการลงทุนธุรกิจการเกษตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
ผู้แทนวิชาเอกธุรกิจการเกษตร
วุฒิการศึกษา บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
Ph.D. (Agribusiness) Massey University, New Zealand 
โทรศัพท์ 0 - 2504 - 8155
อีเมลล์ bhawat.chi@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ ธุรกิจการเกษตร การตลาดธุรกิจการเกษตรและอาหาร การจัดการเชิงกลยุทธ์ และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาลัน แป้นปลื้ม  (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต่างประเทศ)

วุฒิการศึกษา ศศ.ม. (ธุรกิจเกษตร), วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 - 8156
อีเมลล์ piluntana.pan@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ ธุรกิจการเกษตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อ.จิราพร.jpg
อาจารย์จิราพร ว่องไววิริยะ

วุฒิการศึกษา วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทรศัพท์ 
อีเมลล์ jiraporn.won@stou.ac.th, yingjirapornss@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ ธุรกิจการเกษตร การวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม 

วุฒิการศึกษา Ph.D (Forestry) Mississippi State University, 

วท.ม.,วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 - 8169
อีเมลล์ chaiwat.kon@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ การวิเคราะห์และการประเมินการลงทุนด้านป่าไม้
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาฯ
 
วุฒิการศึกษา Ph.D (Forestry) University of Philippines at Los Banos,
วท.ม.,วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8152
อีเมลล์ dusit.wec@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ วนเกษตร ป่าไม้ชุมชนและป่าชายเลน
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ไชยเยศ (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ)

วุฒิการศึกษา วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล,
วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8156
อีเมลล์ aingon.cha@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ ด้านการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศน์วิทยาและการจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

 masterresize01.jpg

อาจารย์ ดร. สุธิดา มณีอเนกคุณ
ผู้แทนวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษา  ปร.ด., วท.ม., วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8163
อีเมลล์ sutida.man@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ ด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ และอนุกรมวิธานพืช
ประวัติและผลงานทางวิชาการ


ผู้เข้าชม 26307 คน UPDATE วันที่ 7/26/2019 8:31:57 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin