โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2557

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

เลขที่สัญญา

1

ศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง

รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน

-

 

77/2557

2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรักษ์ป่าหลักสูตรการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการจัดการป่าชายเลน

รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ

 

36/2557

3

โครงการนำข้อค้นพบจากการวิจัย เรื่อง "เสริมสร้างศักยภาพชุมชนชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร ในการป้องกันและแก่ไขปัยหาการกัดเซาะชายฝั่ง" ไปสู่การบริการวิชาการแก่สังคม

รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ 

-

100/2557

4

โครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดนนทบุรี

รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง

-

34/2557

5

การเตรียมความพร้อมประชาชนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์

 

 -

18/2557

6

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปลูกผักพื้นบ้านเพื่อการบริโภคของคนเมือง"

อาจารย์ปริชาติ ดิษฐกิจ

-

32/2557

7

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์

อ.ปิลันธนา แป้นปลื้ม

-

 

62/2557

8

โครงการแผนงานการนำข้อค้นพบจากการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัยการขับเคลื่อนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสานของประเทศสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำวังไปสู่การบริการวิชาการแก่สังคม

รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ

-

 

22/2557

9

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

อ.วิลาวัลย์ ศิลปศร 

 

 -

48/2557

10

โครงการการจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาดของเกษตรกรต้นกล้าในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

รศ.ดร.เบญจมาศ

อยู่ประเสริฐ

-

 

89/2557

 

ผู้เข้าชม 2878 คน UPDATE วันที่ 6/27/2014 2:25:27 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin