การประชุมวิชาการของคณาจารย์สาขาวิชาฯ

1.รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 2017 International Forum – Agriculture, Biology, and Life Science ณ เมือง Kyoto ประเทศ Japan ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นาลัน แป้นปลื้ม   อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
2.รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง"งานวิจัยปศุสัตว์ไทยสร้างนวัตกรรมใหม่สู่ประเทศไทย(Thailand 4.0)" ณ อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560 โดย อาจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
3. รายงานการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Forum Agriculture, Biology, and Life Science 2016 ณ เมืองคุรุเมะ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2559  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ อ่านเพิ่มเติม
4. รายงานการเข้าอบรมหลักสูตรวิทยาการฝึกอบรมมืออาชีพ จัดโดย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 โดย อ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
5. รายงานการเข้าอบรมหลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการและบทความ จัดโดย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 โดย อ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
6. รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICARGE 2016: 18th  International Conference on Agricultural Resources, Governance and Ecology ณ Dorint Airport-Hotel เมืองซูริก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2559 โดย อาจารย์สุธิดา มณีอเนกคุณ, รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ, รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม และรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
7. รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 18th International Conference on Healthy, Organic and Sustainable Agricultural ณ Hotel Miramar Singapore ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฏาคม 2559 โดย อาจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์, รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิลันธนา แป้นปลื้ม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
8. รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "พัฒนาปศุสัตว์ไทยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Using Sustainable Resources in Thai Livestock Development)" ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2559 โดย อาจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
9. รายงานการเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Lisrel โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์" จัดโดย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 13-17 มิถุนายน 2559 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
10. รายงานการเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ" จัดโดย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2559 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
11. รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th International Conference on Environmental and Rural Development ณ Royal University of Agriculture เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยคณาจารย์ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้เข้าชม 701 คน UPDATE วันที่ 8/11/2017 12:25:35 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin