งานวิจัยจากทุนของสาขาวิชาโดยคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

1. บทคัดย่องานวิจัยทุนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เรื่อง พืชฤดูแล้งที่สามารถปลูกทดแทนข้าวนาปรังในจังหวัดเลย โดย รองศาสตราจารย์ ลัดดา พิศาลบุตร 
2. บทคัดย่องานวิจัยทุนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เรื่อง ความต้องการในการบริโภคนมพร้อมดื่มของผู้บริโภคในประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธ์ุภิญโญ
ผู้เข้าชม 518 คน UPDATE วันที่ 12/1/2016 3:52:56 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin