คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละปีการศึกษา

1) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาปี 2553

2) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาปี 2554

3) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาปี 2556

 

ผู้เข้าชม 1615 คน UPDATE วันที่ 6/27/2014 1:39:13 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin