ลำดับที่

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

งบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรร (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1.

โครงการสร้างต้นแบบต้นกล้าเกษตรกรรมยั่งยืน

123,290.00

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ

อยู่ประเสริฐ

2.

ศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง

1,634,000.00

รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน

3.

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง

1,001,100.00

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ

4.

โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด (มสธ.ร่วมพัฒนานนทบุรี)

2,000,000.00

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์

รุ่งเรืองกลกิจ

5.

โครงการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนที่คนไทยต้องรับรู้

232,900.00

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา

รุ่งโรจน์วณิชย์

6.

โครงการอภิปรายทางวิชาการ เรื่องสินค้าและแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค

58,736.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา

พุทซาคำ

7.

การอบรม เรื่อง การปลูกผักในเมือง

136,460.00

อาจารย์ปริชาติ ดิษฐกิจ

8.

โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีเกษตรไทย แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี

266,300.00

รองศาสตราจารย์ .ดร.พงศ์พันธุ์

เธียรหิรัญ

9.

ประชาชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจการจัดทำบัญชีครัวเรือน

174,680.00

อาจารย์ศิริลักษณ์ นามวงศ์

10.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรักษ์ป่า หลักสูตร การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการจัดการป่าชายเลน

158,860.00

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ

11.

การปรับตัวของภาคการเกษตรกับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

97,603.00

รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น

(ในนามของสาขาวิชา)

12.

โครงการการนำข้อค้นพบจากการวิจัยเรื่อง "การศึกษาศักยภาพชุมชน :กรณีศึกษาปัจจัยในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี" ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม

100,000.00

รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ

 

ผู้เข้าชม 1014 คน UPDATE วันที่ 10/25/2016 3:23:36 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin