คณะกรรมการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ

  ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

2

อาจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาฯ

3

อาจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์

กรรมการประจำสาขาวิชาฯ

4

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล

กรรมการประจำสาขาวิชาฯ

5

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ

กรรมการประจำสาขาวิชาฯ

6

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์

กรรมการประจำสาขาวิชาฯ

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์ ศิลปศร

กรรมการประจำสาขาวิชาฯ

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร

กรรมการประจำสาขาวิชาฯ

9

อาจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ

เลขานุการประจำสาขาวิชาฯ

10

นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ

ผู้ช่วยเลขานุการประจำสาขาวิชาฯ

 

 

 

 

 

ผู้แทนหลักสูตรและผู้แทนวิชาเอก

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ได้แต่งตั้งผู้แทนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา เพื่อทำหน้าที่พิจารณาดำเนินงานต่างๆ ของหลักสูตรและของวิชาเอก ดังมีรายนามต่อไปนี้

 

ผู้แทนหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ชื่อ-สกุล

  1. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

(แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร)

อาจารย์เพชร ทวีวงษ์

  2. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

(แขนงวิชาการจัดการการเกษตร)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร

  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

(แขนงวิชาสหกรณ์ (พหุวิทยาการ))

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์ ศิลปศร

 

ผู้แทนหลักสูตรระดับปริญญาโท

ชื่อ-สกุล

  1. หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร         

       วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง

  2. หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร     

       วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ

  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (พหุวิทยาการ)

รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น

 

ผู้แทนหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ชื่อ-สกุล

  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร 

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ


 

ผู้แทนวิชาเอก

  ชื่อ-สกุล        

1. วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร

อาจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์

2. วิชาเอกสหกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ 

นามวงษ์

3. วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา

รุ่งโรจนวณิชย์

4. วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา 

กันตนามัลลกุล

5. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

อาจารย์สุธิดา มณีอเนกคุณ

6. วิชาเอกธุรกิจการเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร

ผู้เข้าชม 4107 คน UPDATE วันที่ 4/2/2018 9:09:42 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin