ระดับปริญญาโท

แขนงวิชาสหกรณ์

                                    ข่าวประชาสัมพันธ์                                 แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา                 แขนงวิชาการจัดการการเกษตร ภาคการศึกษา 1/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา

ชุดวิชา 95794 วิทยานิพนธ์ 1,2,3,4 ครั้งที่ 2 (9-10 ธ.ค. 2560) 

ชุดวิชา 95795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 2 (9-10 ธ.ค. 2560) 

วันสุดท้ายของการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคต้น/2560 วันที่ 28 ก.พ. 2561 


แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกิจกรรมประจำชุดวิชากำหนดการสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม ภาคเรียนที่ 1/2560

ชุดวิชา

วัน เวลา สถานที่

แขนงวิชาสหกรณ์แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ปริญญาโท รุ่น 15วันสุดท้ายของการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ภาคต้น/2560

28 ก.พ. 2561

 

ปริญญาโท รุ่น 16

สัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ 3 

8-9 เม.ย. 60

อบรมการเขียนบทสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

20-21 พ.ค.60

สัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ 4

24-25 มิ.ย.60

อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (รุ่น16)

21-24 ก.ค.60ปริญญาโท รุ่น 17

สัมมนาเข้ม ชุดวิชาการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

17-19 มี.ค. 60

สัมมนาเสริม 91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1

27-28 พ.ค. 59

สัมมนาเสริม 91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2

1-2 ก.ค. 60

สัมมนาเสริม 91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1

29-30 เม.ย. 60

สัมมนาเสริม 91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2

17-18 มิ.ย. 60

สัมมนาเสริม 91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1

29-30 เม.ย. 60

สัมมนาเสริม 91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2

17-18 มิ.ย. 60

สัมมนาเสริม 91726 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1

29-30 เม.ย. 60

สัมมนาเสริม 91726 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2

17-18 มิ.ย. 60

สอบไล่ประจำภาคการศึกษา ภาคปลาย/2559

29-30 ก.ค.60
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร ภาคการศึกษา 1/2560

สัมมนาเสริม ชุดวิชา 95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร  วันที่ 16 ธ.ค. 2560

สัมมนาเสริม ชุดวิชา 95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร  ครั้งที่ 1 (28-29 ต.ค. 2560) ครั้งที่ 2 (2- 3 ธ.ค. 2560

สัมมนาเข้ม ชุดวิชา 95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร วันที่ 5-7 ม.ค. 2561

สัมมนาเข้ม ชุดวิชา 95720 การเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากร วันที่ 13 ม.ค. 2561

 

ผู้เข้าชม 22624 คน UPDATE วันที่ 10/9/2017 9:18:26 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin