ระดับปริญญาโท

แขนงวิชาสหกรณ์

                                    ข่าวประชาสัมพันธ์                                 แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา                 แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา

 ชุดวิชา 95794 วิทยานิพนธ์ 1,2,3,4 ครั้งที่ 2 (17-18 มิ.ย. 2560) 

ชุดวิชา 95795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 2 (17-18 มิ.ย. 2560) 


แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกิจกรรมประจำชุดวิชากำหนดการสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม ภาคเรียนที่ 2/2559

ชุดวิชา

วัน เวลา สถานที่

แขนงวิชาสหกรณ์แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ปริญญาโท รุ่น 15วันสุดท้ายของการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ภาคต้น/2559

28 ก.พ. 2560

 

ปริญญาโท รุ่น 16

สัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ 3 

8-9 เม.ย. 60

อบรมการเขียนบทสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

20-21 พ.ค.60

สัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ 4

24-25 มิ.ย.60

อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (รุ่น16)

21-24 ก.ค.60ปริญญาโท รุ่น 17

สัมมนาเข้ม ชุดวิชาการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

17-19 มี.ค. 60

สัมมนาเสริม 91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1

27-28 พ.ค. 59

สัมมนาเสริม 91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2

1-2 ก.ค. 60

สัมมนาเสริม 91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1

29-30 เม.ย. 60

สัมมนาเสริม 91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2

17-18 มิ.ย. 60

สัมมนาเสริม 91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1

29-30 เม.ย. 60

สัมมนาเสริม 91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2

17-18 มิ.ย. 60

สัมมนาเสริม 91726 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1

29-30 เม.ย. 60

สัมมนาเสริม 91726 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2

17-18 มิ.ย. 60

สอบไล่ประจำภาคการศึกษา ภาคปลาย/2559

29-30 ก.ค.60
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

 สัมมนาเสริม ชุดวิชา 95712 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560

สัมมนาเสริม ชุดวิชา 95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช ครั้งที่ 1 (29-30 เม.ย. 2560) ครั้งที่ 2 (22-23 ก.ค. 2560) 

สัมมนาเสริม ชุดวิชา 95715 การจัดการธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 1 (29-30 เม.ย. 2560) ครั้งที่ 2 (8-9 ก.ค. 2560) 

สัมมนาเสริม ชุดวิชา 95716 สัมมนาการจัดการธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 1 (20 พ.ค. 2560) ครั้งที่ 2 (22 ก.ค. 2560) 

สัมมนาเสริม ชุดวิชา 95719 ปัญหาพิเศษทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (30 เม.ย. 2560) ครั้งที่ 2 (25 มิ.ย. 2560)

สัมมนาเสริม ชุดวิชา 95718 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อป่าไม้ ครั้งที่ 1 (13 พ.ค. 2560) ครั้งที่ 2 (1 ก.ค. 2560)

สัมมนาเสริม ชุดวิชา 95717 การจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้ ครั้งที่ 1 (14 พ.ค. 2560) ครั้งที่ 2 (2 ก.ค. 2560)

สัมมนาเสริม ชุดวิชา 95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ (1-2 ก.ค. 2560)

สัมมนาเสริม ชุดวิชา 95714 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ (22-23 ก.ค. 2560) 

ผู้เข้าชม 21510 คน UPDATE วันที่ 4/18/2017 2:47:36 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin