ระดับปริญญาโท

แขนงวิชาสหกรณ์

                                    ข่าวประชาสัมพันธ์                                 แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา                 
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดประมวลสาระชุดวิชา 92715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ หน่วยที่ 1-15 ตามแนบไฟล์ หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5 ุหน่วยที่ 6 หน่วยที่ 7 หน่วยที่ 8 หน่วยที่ 9 หน่วยที่ 10 หน่วยที่ 11 ุหน่วยที่ 12 หน่วยที่ 13 ุหน่วยที่ 14 และ หน่วยที่ 15 

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดการจัดสัมมนาฯของ นศ. รุ่นที่ 11 (MBA. COOP) (กลุ่มภาคเหนือ จ.เชียงใหม่) ซึ่งอยู่ในชุดวิชา 92718 การสัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์ ตามลิ้งค์แนบ https://youtu.be/J3y2s7EuW_w


แขนงวิชาการจัดการการเกษตร ภาคการศึกษา 2/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา

ชุดวิชา 95794 วิทยานิพนธ์ 1,2,3,4 ครั้งที่ 2 (23-24 มิถุนายน 2561) 

ชุดวิชา 95795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 2 (23-24 มิถุนายน 25)

วันสุดท้ายของการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคปลาย/2560 วันที่ 31 สิงหาคม 2561 


แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกิจกรรมประจำชุดวิชากำหนดการสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม ภาคเรียนที่ 2/2560

ชุดวิชา

วัน เวลา สถานที่

แขนงวิชาสหกรณ์แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ปริญญาโท รุ่น 15วันสุดท้ายของการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ภาคต้น/2560

28 ก.พ. 2561

 

ปริญญาโท รุ่น 16

สัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ 3 

8-9 เม.ย. 60

อบรมการเขียนบทสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

20-21 พ.ค.60

สัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ 4

24-25 มิ.ย.60

อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (รุ่น16)

21-24 ก.ค.60ปริญญาโท รุ่น 17

สัมมนาเข้ม ชุดวิชาการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

17-19 มี.ค. 60

สัมมนาเสริม 91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1

27-28 พ.ค. 59

สัมมนาเสริม 91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2

1-2 ก.ค. 60

สัมมนาเสริม 91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1

29-30 เม.ย. 60

สัมมนาเสริม 91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2

17-18 มิ.ย. 60

สัมมนาเสริม 91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1

29-30 เม.ย. 60

สัมมนาเสริม 91725 การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2

17-18 มิ.ย. 60

สัมมนาเสริม 91726 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1

29-30 เม.ย. 60

สัมมนาเสริม 91726 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2

17-18 มิ.ย. 60

สอบไล่ประจำภาคการศึกษา ภาคปลาย/2559

29-30 ก.ค.60
แขนงวิชาการจัดการการเกษตร ภาคการศึกษา 2/2560

สัมมนาเสริม ชุดวิชา 95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการจัดการการผลิตพืช ครั้งที่ 1 วันที่ 28-29เม.ย. 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 7-8 ก.ค. 2561

สัมมนาเสริม ชุดวิชา 95712 สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช วันที่ 1ุ6 มิ.ย. 2561

สัมมนาเสริม ชุดวิชา 95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์  ครั้งที่ 1 วันที่ 28 เม.ย. 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ก.ค. 2561

สัมมนาเสริม ชุดวิชา 95714 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ ครั้งที่ 1 (29 เม.ย. 2561) ครั้งที่ 2 (8 ก.ค. 2561)

มมนาเสริม ชุดวิชา 95715 การจัดการธุรกิจการเกษตร   วันที่ 30 มิ.ย. 2561

มมนาเสริม ชุดวิชา 95716 สัมมนาการจัดการธุรกิจการเกษตร   วันที่ 1 ก.ค. 2561

สัมมนาเสริม ชุดวิชา 95717 การจัดการทรัพยากรเพื่อป่าไม้ วันที่ 19 พ.ค. 2561

สัมมนาเข้ม ชุดวิชา 95718  สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้ วันที่ 20 พ.ค. 2561

อบรมเข้มประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการเกษตร 2/2560

95796 อบรมเข้มประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการเกษตร วันที่ 20-23 ก.ย. 2561 
 

ผู้เข้าชม 28618 คน UPDATE วันที่ 1/8/2019 10:37:18 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin