ระดับปริญญาเอก

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัน เวลา สถานที่
กำหนดการสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม ภาคเรียนที่ 1/2559

ปริญญาเอก รุ่น 3

สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์

ภายใน 31 ต.ค.59

 

ปริญญาเอก รุ่น 4

สัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก (ดพ.9) (ครั้งที่ 9- วิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล) (ภาค 1/59)

4-5 ก.พ. 60

สอบโครงการดุษฎีนิพนธ์

ภายใน 29 ก.พ.60

91998 ดุษฎีนิพนธ์ 10

15-16 มี.ค. 60

91998 ดุษฎีนิพนธ์ 11

10-11 มิ.ย. 60

91998 ดุษฎีนิพนธ์ 12

15-16 ก.ค. 60

สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพดุษฎีบัณฑิต

รอกำหนด


ปริญญาเอก รุ่น 5

สัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก (ดพ.3) รุ่น 5 (ครั้งที่ 3 - ออกแบบวิจัย)  (ภาค 2/59)

4-5 ก.พ. 2560

สอบโครงการดุษฎีนิพนธ์

ภายใน 29 ก.พ. 60

91998 ดุษฎีนิพนธ์ 4

18-19 มี.ค. 60

91998 ดุษฎีนิพนธ์ 5

10-11 มิ.ย. 60

91998 ดุษฎีนิพนธ์ 6

15-16 ก.ค. 60

ปริญญาเอก รุ่น 6

สัมมนาเข้มชุดวิชา 91903 สถิติขั้นสูงที่ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูง (ครั้งที่ 1)

1-2 เม.ย. 60

สัมมนาเข้มชุดวิชา 91903 สถิติขั้นสูงที่ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูง (ครั้งที่ 2)

3-4 มิ.ย. 60

สัมมนาเข้มชุดวิชา 91904 สัมมนาขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รุ่นที่ 6 (ครั้งที่ 1)

22-23 เม.ย. 60

สัมมนาเข้มพิเศษ 91904 สัมมนาขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

9 มิ.ย. 2560

สัมมนาเข้มชุดวิชา 91904 สัมมนาขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รุ่นที่ 6 (ครั้งที่ 2)

8-9 ก.ค. 60

สอบไล่ประจำภาคการศึกษา ปลาย/2559

29-30 ก.ค. 60

ผู้เข้าชม 5643 คน UPDATE วันที่ 1/25/2017 10:11:08 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin