ระดับปริญญาเอก

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัน เวลา สถานที่
กำหนดการสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม ภาคเรียนที่ 1/2563

ปริญญาเอก 

สัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก (ดพ.1) รุ่นที่ 9 (ปัญหาวิจัย)

สัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก (ดพ.7) รุ่นที่ 8 (การเก็บรวบรวมข้อมูล)

17-18 คุลาคม 2563

สัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก (ดพ.2) รุ่นที่ 9 (ทบทวนวรรณกรรม)

สัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก (ดพ.8) รุ่นที่ 8 (ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์)

6-7 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้เข้าชม 5812 คน UPDATE วันที่ 9/29/2020 3:10:02 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin