ฟรีค่าสมัครและค่าโอนชุดวิชาสำหรับนักศึกษาเก่า!!

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบการสถาปนา ๓๘ ปี มหาวิทยาลัยขอมอบโอกาสพิเศษสำหรับบัณฑิต และ นักศึกษาของ มสธ. ที่หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้วเนื่องจากไม่สำเร็จการศึกษา ทุกหลักสูตร ได้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 1,400 บาท และได้รับสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาทุกชุดวิชาทั้งชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วจากหลักสูตรเดิม และโครงการสัมฤทธิบัตร ทั้งนี้ต้องเป็นชุดวิชาที่มีในโครงสร้างหลักสูตรใหม่ที่สมัคร แต่ต้องมีชุดวิชาลงทะเบียนเรียนในการสมัครอย่างน้อย 1 ชุดวิชา สำหรับผู้ที่สมัครเป็นนักศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 หรือภาคต้น หรือภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่เข้าสู่หลักสูตรระดับปริญญาตรีในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 หรือภาคต้น หรือภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ภาคใดภาคหนึ่ง

  1. เคยเป็นนักศึกษาของ มสธ. ทุกหลักสูตร แต่ไม่สำเร็จ การศึกษา
  2. บัณฑิตระดับปริญญาตรีของ มสธ.
  3. เคยเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร

สิทธิพิเศษที่ได้รับยกเว้นมีดังต่อไปนี้

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 1,400 บาท ประกอบด้วย

   1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท

   1.2 ค่าบำรุงการศึกษา 500 บาท

   1.3 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษาเหมาจ่าย 100 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา ชุดวิชาละ 200 บาท

สามารถอ่านรายละเอรดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ผู้เข้าชม 1830 คน UPDATE วันที่ 4/9/2017 2:00:27 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin