บทความวิชาการสาขาวิชาเกษตรศาตร์และสหกรณ์

® บทความวิชาการเรื่อง "การส่งเสริมการเกษตรในยุคไร้พรมแดน" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย บรรยายในการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต นักศึกษาวิชาเอกส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม

© บทความวิชาการเรื่อง "การปรับตัวภาคเกษตรสู่อาเซียนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย บรรยายในการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต นักศึกษาวิชาเอกวิชาเอกส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.อ่านเพิ่มเติม

® บทความวิชาการเรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการแข่งขันในเวทีโลก" โดย อาจารย์เอ็นนู ซื่อสุวรรณ อดีตรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ อ่านเพิ่มเติม

® บทความวิชาการ เรื่องการประเมินหลักสูตรการศึกษาทางไกล เรื่องการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐฏิจพอเพียง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และคณะ อ่านเพิ่มเติม 

 โครงการศึกษาเพิ่มเติม ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เรื่อง Study on Diversity and Evolution of Araceae Plants อ่านเพิ่มเติม 

® บทความวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัย สิงหฤกษ์ อ่านเพิ่มเติม

ผู้เข้าชม 2738 คน UPDATE วันที่ 11/1/2017 9:37:00 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin