1. แผนบริหารความเสียงของสาขาวิชาฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (บสน.1) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
2. หลักเกณฑ์การวิเคราห์โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของสาขาวิชา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ผู้เข้าชม 33 คน UPDATE วันที่ 8/16/2019 1:30:29 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin