ระดับปริญญาตรี

แขนงวิชาสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา

 - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ และ ชุดวิชา 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ หน่วยที่ 4 การบริหารการผลิตและการบริการของสหกรณ์ 

 

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา

  - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์ หน่วยที่ 10 การผลิตสัตว์ปีก และชุดวิชา 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ หน่วยที่ 13 อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก

    -  ประกาศ!! น.ศ. ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก ให้ใช้เอกสารประกอบชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก แทน

  - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม หน่วยที่ 11 หลักการและวิธีปฏิบัติในการทำฟาร์มที่ดี ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์ หน่วยที่ 14 การตลาดสินค้าปศุสัตว์ และชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ หน่วยที่ 15 การประเมินผลด้านธุรกิจการผลิตสัตว์  

 

 

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา

 

กำหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาค 1/2557

91416 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร

 

92425 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์

วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2557 

91459 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

 

93442 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช

 

93448 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์

วันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 28 - 31 มกราคม 2558

94433 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร

วันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2557

   กำหนดการสอนเสริม ภาค 1/2557

ชุดวิชา 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มที่ 1 สอนเสริมครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ย. 57 หน่วยที่ 1-8) ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 พ.ย. 57 หน่วยที่ 9-15)

กลุ่มที่ 2 สอนเสริมครั้งที่ 1 (วันที่ 22 พ.ย. 57 หน่วยที่ 1-8) ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 พ.ย. 57 หน่วยที่ 9-15)

กลุ่มที่ 3 สอนเสริมครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ม.ค. 58 หน่วยที่ 1-8) ครั้งที่ 2 (วันที่ 11 ม.ค. 58 หน่วยที่ 9-15)

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

 

กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะประจำชุดวิชา ภาค 2/2556

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

รายการวิทยุกระจายเสียง

"การเกษตรกับ มสธ." พบกันทุกวันพุธที่ 1 และ พุธที่ 3 ของเดือน เวลา 14.00-14.40 น. อย่าลืมติดตามกันนะครับ!!! 

 
 

 

ผู้เข้าชม 16122 คน UPDATE วันที่ 11/20/2014 8:50:45 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin