ระดับปริญญาตรี

แขนงวิชาสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา

 - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ และ ชุดวิชา 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ หน่วยที่ 4 การบริหารการผลิตและการบริการของสหกรณ์ 

 

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา

 - นักศึกษาสามารถ download เอกสารคำสอนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก หน่วยที่ 7 การแปรรูปและการตลาดสุกร  และ หน่วยที่ 9 ปัจจัยพื้นฐานและการวางแผนการผลิตสัตว์ปีก

  - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์ หน่วยที่ 10 การผลิตสัตว์ปีก และชุดวิชา 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ หน่วยที่ 13 อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก

    -  ประกาศ!! น.ศ. ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก ให้ใช้เอกสารประกอบชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก แทน

  - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม หน่วยที่ 11 หลักการและวิธีปฏิบัติในการทำฟาร์มที่ดี ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์ หน่วยที่ 14 การตลาดสินค้าปศุสัตว์ และชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ หน่วยที่ 15 การประเมินผลด้านธุรกิจการผลิตสัตว์  

 - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 7 การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ หน่วยที่ 8 การสำรวจด้านสิ่งแวดล้อม และชุดวิชา 91326 วนศาสตร์เกษตร หน่วยที่ 6 องค์ประกอบของวนเกษตร

- นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร หน่วยที่ 2 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร: พันธุ์พืช ปุ๋ย สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เกษตร, หน่วยที่ 3 กระบวนการผลิตพืช และชุดวิชา 90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย หน่วยที่ 12 การอนุรักษ์ดินและน้ำ

 

 

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอน ของแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรได้ที่นี่

เอกสารคำสอนดาวน์โหลดเอกสาร
หน่วยที่ 3 หลักการการจัดการระบบเกษตรเชิงบูรณาการคลิกเพื่อดาวน์โหลด
หน่วยที่ 4 การจัดการฟาร์มกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรคลิกเพื่อดาวน์โหลด
หน่วยที่ 7 สื่อในงานส่งเสริมการเกษตรคลิกเพื่อดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร

ตารางกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร

                    ตารางกิจกรรม 

กำหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาค 1/2558

91416 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร

92425 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์

 

91459 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

รุ่นที่ 1 วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2558 และรุ่นที่ 2 วันที่ 13-17 ธันวาคม 2558

93442 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช

วันที่ 13-17 ธันวาคม 2558

93448 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์

วันที่ 3-7 ธันวาคม 2558

94433 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร

วันที่ 6-10 มกราคม 2559

   กำหนดการสอนเสริม ภาค 1/2558

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา 

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

 

กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะประจำชุดวิชา ภาค 1/2558

ชุดวิชา 93256 การฝึกปฏิบัติการเสริมทักษะการผลิตพืช รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2558 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2558 

ชุดวิชา 93256 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2559 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2559

ชุดวิชา 93460 การฝึกปฎิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2558

ชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2558

 


 

รายการวิทยุกระจายเสียง

"การเกษตรกับ มสธ." พบกันทุกวันพุธที่ 1 และ พุธที่ 3 ของเดือน เวลา 14.00-14.40 น. อย่าลืมติดตามกันนะครับ!!! 

 
 

 

ผู้เข้าชม 36551 คน UPDATE วันที่ 8/18/2016 2:45:57 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin