ระดับปริญญาตรี

แขนงวิชาสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา

 - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ และ ชุดวิชา 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ หน่วยที่ 4 การบริหารการผลิตและการบริการของสหกรณ์ 

 

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา

  - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์ หน่วยที่ 10 การผลิตสัตว์ปีก และชุดวิชา 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ หน่วยที่ 13 อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก

    -  ประกาศ!! น.ศ. ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก ให้ใช้เอกสารประกอบชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก แทน

  - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม หน่วยที่ 11 หลักการและวิธีปฏิบัติในการทำฟาร์มที่ดี ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์ หน่วยที่ 14 การตลาดสินค้าปศุสัตว์ และชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ หน่วยที่ 15 การประเมินผลด้านธุรกิจการผลิตสัตว์  

 - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 7 การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ หน่วยที่ 8 การสำรวจด้านสิ่งแวดล้อม และชุดวิชา 91326 วนศาสตร์เกษตร หน่วยที่ 6 องค์ประกอบของวนเกษตร

 

 

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร

ตารางกิจกรรมอบรมประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร

                    ตารางกิจกรรม 

กำหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาค 2/2557

91416 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 31 พ.ค.-4 มิ.ย. 2558 ,วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2558 และ 3-5 สิงหาคม 2558 (ในเรือนจำ)

92425 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์

วันที่ 20-24 มิถุนายน 2558 

91459 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2558 และ วันที่ 10-14 กรกฎาคม 2558

93442 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช

วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2558 

93448 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์

วันที่ 20-24 มิถุนายน 2558

94433 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร

วันที่ 20-24 มิถุนายน 2558

   กำหนดการสอนเสริม ภาค 2/2557

ชุดวิชา 91108 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร

 

ชุดวิชา 

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

 

กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะประจำชุดวิชา ภาค 2/2557

ชุดวิชา 93256 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช ครั้งที่ 1 วันที่ 3-6 มิถุนายน 2558 และครั้งที่ 2 วันที่  7-10 มิถุนายน 2558


ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช ครั้งที่ 1 วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2558 และครั้งที่ 2 วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2558

 

ชุดวิชา 93447 การฝึกปฎิบัติการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2558
รายการวิทยุกระจายเสียง

"การเกษตรกับ มสธ." พบกันทุกวันพุธที่ 1 และ พุธที่ 3 ของเดือน เวลา 14.00-14.40 น. อย่าลืมติดตามกันนะครับ!!! 

 
 

 

ผู้เข้าชม 24918 คน UPDATE วันที่ 6/3/2015 3:24:04 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin