ระดับปริญญาตรี

ข้อมูลการเรียนการสอนนระดับปริญญาตรี
       นักศึกษา สามารถตรวจสอบข้อมูลการเรียนการสอนของตนเองผ่านทางหน้าเวปไซต์หลักของมหาวิทยาลัยได้ที่นี่

แขนงวิชาสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

      แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา                                                                   

 - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา
92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ และ ชุดวิชา 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ หน่วยที่ 4 การบริหารการผลิตและการบริการของสหกรณ์ 

 

    

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

     

      แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา                                                                                                                    

 - นักศึกษาสามารถ download เอกสารคำสอนชุดวิชา 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ และ หน่วยที่ 5 กระบวนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์

- นักศึกษาสามารถ download เอกสารคำสอนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก 

หน่วยที่ 7 การแปรรูปและการตลาดสุกร  และ หน่วยที่ 9 ปัจจัยพื้นฐานและการวางแผนการผลิตสัตว์ปีก

  - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์ หน่วยที่ 10 การผลิตสัตว์ปีก และชุดวิชา 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ หน่วยที่ 13 อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก

    -  ประกาศ!! น.ศ. ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก ให้ใช้เอกสารประกอบชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก แทน

  - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม หน่วยที่ 11 หลักการและวิธีปฏิบัติในการทำฟาร์มที่ดี ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์ หน่วยที่ 14 การตลาดสินค้าปศุสัตว์ และชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ หน่วยที่ 15 การประเมินผลด้านธุรกิจการผลิตสัตว์  

 - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 7 การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ หน่วยที่ 8 การสำรวจด้านสิ่งแวดล้อม และชุดวิชา 91326 วนศาสตร์เกษตร หน่วยที่ 6 องค์ประกอบของวนเกษตร

- นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร หน่วยที่ 2 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร: พันธุ์พืช ปุ๋ย สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เกษตร, หน่วยที่ 3 กระบวนการผลิตพืช และชุดวิชา 90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย หน่วยที่ 12 การอนุรักษ์ดินและน้ำ

 


แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                        

                          

พบกับ official fanpage ของแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรได้ที่  https://www.facebook.com/AGRIEX1

                                                                        

กำหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาค 1/2559

91418 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตรรุ่นที่ 1 วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2559 
รุ่นที่ 2 วันที่ 21-25 ธันวาคม 2559
92425 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์รุ่นที่ 1 วันที่ 21-25 ธันวาคม 2559
91459 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 1 วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2559
รุ่นที่ 2 วันที่ 6-10 ธันวาคม 2559
93442 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืชรุ่นที่ 1 วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2559
รุ่นที่ 2 วันที่ 21-25 ธันวาคม 2559
93448 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์รุ่นที่ 1 วันที่ 21-25 ธันวาคม 2559
94433 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตรรุ่นที่ 1 วันที่ 21-25 ธันวาคม 2559   กำหนดการสอนเสริม ภาค 1/2559

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา 

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 


กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะประจำชุดวิชา ภาค 1/2559

ชุดวิชา 93256 การฝึกปฏิบัติการเสริมทักษะการผลิตพืช รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2558 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2558 

ชุดวิชา 93256 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2559 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2559

ชุดวิชา 93460 การฝึกปฎิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2558

ชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2558รายการวิทยุกระจายเสียง

พบกับ รายการวิทยุปฏิสัมพันธ์"การเกษตรกับ มสธ." ทุกวันพุธ เวลา 10.00-10.40 น. ทางเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และทาง FM Sukhothai อย่าลืมติดตามกันนะครับ!!! 

 
 

 

ผู้เข้าชม 43932 คน UPDATE วันที่ 1/5/2017 10:52:11 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin