ระดับปริญญาตรี

ข้อมูลการเรียนการสอนนระดับปริญญาตรี
       นักศึกษา สามารถตรวจสอบข้อมูลการเรียนการสอนของตนเองผ่านทางหน้าเวปไซต์หลักของมหาวิทยาลัยได้ที่นี่

แขนงวิชาสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

      แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา                                                                   

 - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา
92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ และ ชุดวิชา 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ หน่วยที่ 4 การบริหารการผลิตและการบริการของสหกรณ์ 

 

    

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

     

      แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา                                                                                                                    

     -  ประกาศ!! ในภาคการศึกษาที่ 1/60 เป็นต้นไป นักศึกษาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ แทน ชุดวิชา 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์

- นักศึกษาสามารถ download เอกสารคำสอนชุดวิชา 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ และ หน่วยที่ 5 กระบวนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์

- นักศึกษาสามารถ download เอกสารคำสอนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก 

หน่วยที่ 7 การแปรรูปและการตลาดสุกร  และ หน่วยที่ 9 ปัจจัยพื้นฐานและการวางแผนการผลิตสัตว์ปีก

  - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์ หน่วยที่ 10 การผลิตสัตว์ปีก และชุดวิชา 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ หน่วยที่ 13 อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก

    -  ประกาศ!! น.ศ. ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก ให้ใช้เอกสารประกอบชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก แทน

  - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม หน่วยที่ 11 หลักการและวิธีปฏิบัติในการทำฟาร์มที่ดี ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์ หน่วยที่ 14 การตลาดสินค้าปศุสัตว์ และชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ หน่วยที่ 15 การประเมินผลด้านธุรกิจการผลิตสัตว์  

 - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 7 การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ หน่วยที่ 8 การสำรวจด้านสิ่งแวดล้อม และชุดวิชา 91326 วนศาสตร์เกษตร หน่วยที่ 6 องค์ประกอบของวนเกษตร

- นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร หน่วยที่ 2 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร: พันธุ์พืช ปุ๋ย สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เกษตร, หน่วยที่ 3 กระบวนการผลิตพืช และชุดวิชา 90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย หน่วยที่ 12 การอนุรักษ์ดินและน้ำ

 - ตามที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ในภาคการศึกษา 2/2559 โดยกำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ โดยมีสัดส่วนของคะแนนภาคการฝึกปฏิบัติ 25% และภาคทฤษฏี 75% ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องผ่านทั้ง 2 ส่วน จึงจะสอบผ่านในชุดวิชานี้ โดยสาขาวิชาฯได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ซึ่งนักศึกษาสามารถ Download เอกสารฉบับนี้ ตาม Link ด้านล่าง 

ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (เทอม 2-2559)


แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                        

                          

พบกับ official fanpage ของแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรได้ที่  https://www.facebook.com/AGRIEX1

- นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนของชุดวิชา 91307 หน่วยที่ 3 สภาพแวดล้อมภายในชุมชนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน และชุดวิชา 91413 หน่วยที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มและองค์กรการเกษตร และหน่วยที่ 10 กลุ่มสตรีเกษตร

                                                                        

กำหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาค 2/2559

91418 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 1 วันที่ 8-12 มิถุนายน 2560
รุ่นที่ 2 วันที่ 18-22 มิถุนายน 2560
92425 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ รุ่นที่ 1 วันที่ 8-12 มิถุนายน 2560
91459 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 วันที่ 3-7 มิถุนายน 2560
รุ่นที่ 2 วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2560
93442 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืชรุ่นที่ 1 วันที่ 23-27 มิถุนายน 2560
93448 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์รุ่นที่ 1 วันที่ 23-27 มิถุนายน 2560
94433 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตรรุ่นที่ 1 วันที่ 23-27 มิถุนายน 2560

   กำหนดการสอนเสริม ภาค 2/2559

ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม ครั้งที่ 1 (13-14 พ.ค. 2560) ครั้งที่ 2 (10-11 มิ.ย. 2560) 

 

ชุดวิชา 

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 


กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะประจำชุดวิชา ภาค 2/2559

ชุดวิชา 93256 การฝึกปฏิบัติการเสริมทักษะการผลิตพืช ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2560 

ชุดวิชา 93256 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฏาาคม 2560 

ชุดวิชา 93447 การฝึกปฏิบัติการผลิตสัตว์เคียวเอื้อง ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560 
รายการวิทยุกระจายเสียง

พบกับ รายการวิทยุปฏิสัมพันธ์"การเกษตรกับ มสธ." ทุกวันพุธ เวลา 10.00-10.40 น. ทางเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และทาง FM Sukhothai อย่าลืมติดตามกันนะครับ!!! 

 
 

 

ผู้เข้าชม 48357 คน UPDATE วันที่ 7/31/2017 4:59:04 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin