ระดับปริญญาตรี

ข้อมูลการเรียนการสอนนระดับปริญญาตรี
       นักศึกษา สามารถตรวจสอบข้อมูลการเรียนการสอนของตนเองผ่านทางหน้าเวปไซต์หลักของมหาวิทยาลัยได้ที่นี่

แขนงวิชาสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

      แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา                                                                   

 - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา
92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ และ ชุดวิชา 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ หน่วยที่ 4 การบริหารการผลิตและการบริการของสหกรณ์ 

 

    

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

     

      แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา                                                                                                                    

     -  ประกาศ!! ในภาคการศึกษาที่ 1/60 เป็นต้นไป นักศึกษาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ แทน ชุดวิชา 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์

- นักศึกษาสามารถ Download เอกสารคำสอนชุดวิชา 90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 9 หลักการจัดการปัจจัยการผลิตเพื่อการผลิตพืช

- นักศึกษาสามารถ Download เอกสารคำสอนชุดวิชา 93335 วิทยาศาสตร์การผลิตพืช หน่วยที่ 2 เซลล์และเนื้อเยื่อพืช 

- นักศึกษาสามารถ Download เอกสารคำสอนชุดวิชา 93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ หน่วยที่ 7 ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการจัดภูมิทัศน์ และหน่วยที่ 10 การจัดการการผลิตกุหลาบ

- นักศึกษาสามารถ Download เอกสารคำสอนชุดวิชา 91464 พืชสวนประดับเพื่อการจัดภูมิทัศน์ หน่วยที่ 5 พรรณไม้พุ่มในการจัดภูมิทัศน์

- นักศึกษาสามารถ Download เอกสารคำสอนชุดวิชา 93256 การฝึกปฎิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช หน่วยที่ 3 เทคนิคเฉพาะในการผลิตพืช

- นักศึกษาสามารถ download เอกสารคำสอนชุดวิชา 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ และ หน่วยที่ 5 กระบวนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์

- นักศึกษาสามารถ download เอกสารคำสอนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก หน่วยที่ 7 การแปรรูปและการตลาดสุกร และ หน่วยที่ 9 ปัจจัยพื้นฐานและการวางแผนการผลิตสัตว์ปีก

  - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์ หน่วยที่ 10 การผลิตสัตว์ปีก และชุดวิชา 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ หน่วยที่ 13 อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก 

  - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม หน่วยที่ 11 หลักการและวิธีปฏิบัติในการทำฟาร์มที่ดี ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์ หน่วยที่ 14 การตลาดสินค้าปศุสัตว์ และชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ หน่วยที่ 15 การประเมินผลด้านธุรกิจการผลิตสัตว์  

 - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 7 การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ หน่วยที่ 8 การสำรวจด้านสิ่งแวดล้อม และชุดวิชา 91326 วนศาสตร์เกษตร หน่วยที่ 6 องค์ประกอบของวนเกษตร

- นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร หน่วยที่ 2 ธุรกิจปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร: พันธุ์พืช ปุ๋ย สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เกษตร, หน่วยที่ 3 กระบวนการผลิตพืช และชุดวิชา 90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย หน่วยที่ 12 การอนุรักษ์ดินและน้ำ

  - ประกาศ !!! ตั้งแต่ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นต้นไป นักศึกษาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 จะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชา90307 การผลิตพืช แทน ชุดวิชา 90303 พืชเศรษฐกิจ

 - ตามที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ในภาคการศึกษา 2/2560 โดยกำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ โดยมีสัดส่วนของคะแนนภาคการฝึกปฏิบัติ 25% และภาคทฤษฏี 75% ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องผ่านทั้ง 2 ส่วน จึงจะสอบผ่านในชุดวิชานี้ โดยสาขาวิชาฯได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ซึ่งนักศึกษาสามารถ Download เอกสารฉบับนี้ ตาม Link ด้านล่าง 

ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (เทอม 2-2560)


แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                        

                          

- นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนของชุดวิชา 91350 หน่วยที่ 9 แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยากับงานส่งเสริมการเกษตร ชุดวิชา 91312 หน่วยที่ 8 การจัดการระบบการผลิตพืชเชิงบูรณาการ ชุดวิชา 91465 หน่วยที่ 6 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุดวิชา 91466 หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ   

พบกับ official fanpage ของแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรได้ที่  https://www.facebook.com/AGRIEX1

- นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนของชุดวิชา 91307 หน่วยที่ 3 สภาพแวดล้อมภายในชุมชนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน และชุดวิชา 91413 หน่วยที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มและองค์กรการเกษตร และหน่วยที่ 10 กลุ่มสตรีเกษตร

                                                                        

กำหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาค 1/2562

91418 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร วันที่ 16-20 มกราคม 2563
92425 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ วันที่ 15-19 ธันวาคม 2562
91459 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562
93442 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืชวันที่ 20-24 ธันวาคม 2562
93448 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์วันที่ 10-14 ธันวาคม 2562
94433 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตรวันที่ 10-14 ธันวาคม 2562

   กำหนดการสอนเสริม ภาค 1/2562

ชุดวิชา 90307 การผลิตพืช ครั้งที่ 1 (9-10 พ.ย.2562) ครั้งที่ 2 (14-15 ธ.ค.2562) 

 

ชุดวิชา 

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 


กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะประจำชุดวิชา ภาค 1/2562 

ภาคการศึกษา 1/2562

ชุดวิชา 93256 การฝึกปฏิบัติการเสริมทักษะการผลิตพืช ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2562 

ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช ระหว่างวันที่ 15- 19 มกราคม 2563

ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2562

ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  13-17 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2562

ชุดวิชา 93446 การจัดการผลิตสุกรและสัตว์ปีก  ระหว่างวันที่  13-16 พฤศจิกายน 2562 
รายการวิทยุกระจายเสียง

พบกับ รายการวิทยุปฏิสัมพันธ์"การเกษตรกับ มสธ." ทุกวันพุธ เวลา 10.00-10.40 น. ทางเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และทาง FM Sukhothai อย่าลืมติดตามกันนะครับ!!! 

 พบกับรายการ Facebook live "คุยสบาย สไตล์เกษตร มสธ." ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-19.00 น. ทาง Facebook ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ https://www.facebook.com/agristou/ อย่าลืมติดตามข่าวสารของสาขาวิชาฯ กันนะครับ..............

 
 

ผู้เข้าชม 62597 คน UPDATE วันที่ 9/17/2019 5:38:26 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin