ระดับปริญญาตรี

แขนงวิชาสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา

 - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ และ ชุดวิชา 92425 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ หน่วยที่ 4 การบริหารการผลิตและการบริการของสหกรณ์ 

 

แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา

  - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์ หน่วยที่ 10 การผลิตสัตว์ปีก และชุดวิชา 93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์ หน่วยที่ 13 อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก

    -  ประกาศ!! น.ศ. ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก ให้ใช้เอกสารประกอบชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก แทน

  - นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสอนชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม หน่วยที่ 11 หลักการและวิธีปฏิบัติในการทำฟาร์มที่ดี ชุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์ หน่วยที่ 14 การตลาดสินค้าปศุสัตว์ และชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ หน่วยที่ 15 การประเมินผลด้านธุรกิจการผลิตสัตว์  

 

 

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา

 

กำหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ภาค 1/2557

91416 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร

 

92425 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์

 

91459 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

 

93442 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช

 

93448 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์

 

94433 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร

 

   กำหนดการสอนเสริม ภาค 1/2557

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

 

กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะประจำชุดวิชา ภาค 2/2556

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

 

ชุดวิชา

รายการวิทยุกระจายเสียง

"การเกษตรกับ มสธ." ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.20-16.00 น. อย่าลืมติดตามกันนะครับ!!! 

 
รายการ webcasting

   พบกับคณาจารย์วิชาเอกต่างๆ ใน Webcasting ทุกวัน เวลา  13.00-14.00 น

  วันจันทร์ พบคณาจารย์วิชาเอกสหกรณ์

  วันอังคาร พบคณาจารย์วิชาเอกธุรกิจการเกษตร

  วันพุธ พบคณาจารย์วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร

  วันพฤหัสบดี พบคณาจารย์วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม/การจัดการการผลิตสัตว์

  วันศุกร์ พบคณาจารย์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช

ผู้เข้าชม 13239 คน UPDATE วันที่ 6/27/2014 12:33:31 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin