การจัดการความรู้ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

คณาจารย์ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ได้เข้าร่วมอบรม และสัมมนาในเรื่องต่างๆดังนี้

© การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการ โดย อาจารย์เพชร ทวีวงษ์ และอาจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง อ่านเพิ่มเติม

® การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้น้ำและปุ๋ยทางน้ำแก่พืช คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย อ.ปาริชาติ ดิษฐกิจ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

 ® การฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรม LISREL ทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผศ.วรชัย สิงหฤกษ์ และ รศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลกุล" อ่านเพิ่มเติม

® การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563" โดย ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ และ ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 
ผู้เข้าชม 3396 คน UPDATE วันที่ 9/24/2020 8:48:34 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin