แขนงวิชาสหกรณ์

รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น

วุฒิการศึกษา
บธ.ม. (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศษ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทรศัพท์ 0 - 2504 - 8146
อีเมลล์
songserm.hom@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ  การบริหารจัดการ การเงิน การผลิต การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ การวิจัย และการจัดทำแผนธุรกิจทางด้านสหกรณ์
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ

วุฒิการศึกษา Ph.D. (Economics), Ph.D. (Statistics) M.S. (Business Economics) Oklahoma State University
วท.ม.,วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8099
อีเมลล์ 
puanucha@windowslive.com
ความเชี่ยวชาญ
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์ ศิลปศร

วุฒิการศึกษา วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8141
อีเมลล์
wilawan.sil@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ  การบริหารจัดการทั่วไป
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัย สิงหฤกษ์ (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศโดยใช้เวลาบางส่วน)

วุฒิการศึกษา ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์), บธ.บ. (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
โทรศัพท์ 0-2504-8159 
อีเมลล์
mailto:warachai.sin@stou.ac.th, warachai.sin@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ  ด้านสหกรณ์ งานวิจัย และระบบสารสนเทศ
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงศ์

วุฒิการศึกษา ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์), วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
ค.อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (อุตสาหกรรมเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง           

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8144
อีเมลล์
siriluck.nam@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ  กลุ่มอาชีพสหกรณ์
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

ผู้เข้าชม 10353 คน UPDATE วันที่ 2/10/2018 1:37:49 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin