แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

อ.แอ๋ว.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ

วุฒิการศึกษา Ph.D. (Community Development) University of the Philippines at Los Banos,
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อีเมลล์ mailto:agashben@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง

วุฒิการศึกษา Ph.D. (Extension Education) University of the Philippines at Los Banos,
วท.ม., วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 - 8164
อีเมลล์ arkjin@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ: การส่งเสริมการเกษตรและที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
ประวัติและผลงานทางวิชาการรองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีสังข์

วุฒิการศึกษา Ed.D., M.S. (Agricultural and Extension Education) Mississippi State University, วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โทรศัพท์ 0 - 2504 - 8157
อีเมลล์ sunan.see@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร การเกษตรระหว่างประเทศ
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

IMG_4062.JPG

รองศาสตราจารย์ บำเพ็ญ เขียวหวาน

วุฒิการศึกษา วท.ม.เกษตรศาสตร์ (ส่งเสริมการเกษตร), วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8154
อีเมลล์ bumpen.keo@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: การส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชนบท การพัฒนาองค์กรและผู้นำ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย์
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม

วุฒิการศึกษา Ph.D. (Agricultural Education) Oklahoma State University,
วท.ม.,วท.บ. (ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8149, 02-503-3577
อีเมลล์ sineenuch.san@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: ส่งเสริมการเกษตร และศึกษาเกษตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ  

ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา

วุฒิการศึกษา Ph.D.(Agricultural and Extension Education) Mississippi State University,USA.
กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร), รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช,
วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8143
อีเมลล์ chalermsak.too@stou.ac.th, artoom@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ: การปลูกสร้างสวนป่า, สื่อและการถ่ายทอด
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร

วุฒิการศึกษา Ph.D.(Agricultural Resources and Environmental Economics), Chinese Academy of Agricultural Sciences, CAAS, Beijing

วท.ม.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

BA. Chinese Literature Hua Qiao University

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8085 
อีเมลล์ seerasarn@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ: การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร, การพัฒนาส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร, เกษตรอินทรีย์/มาตรฐานสินค้าเกษตร, ธุรกิจในงานส่งเสริมการเกษตร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, นวัตกรรมสินค้าเกษตร, การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการเกษตรระหว่างประเทศ

ประวัติและผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรัฐ รัตนเจริญ (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต่างประเทศ)

วุฒิการศึกษา วท.ม., วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-2504-8047
อีเมลล์ narat.rat@stou.ac.th narat.stou@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ: การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต่างประเทศ)
วุฒิการศึกษา วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคราม
โทรศัพท์ 02-5048047
อีเมลล์ janenarong.tie@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารย์ เพชร ทวีวงษ์ (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต่างประเทศ)
วุฒิการศึกษา กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
โทรศัพท์ 02-5048488
อีเมลล์ taveevong@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ: การส่งเสริมการเกษตร, พัฒนาชุมชน, กลุ่มเครือข่าย
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

IMG_4060.JPG

อาจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์
ผู้แทนแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
วุฒิการศึกษา: ปร.ด. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Master of International of Business; University of Wollongong, วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)

โทรศัพท์ 02-504-8568
อีเมลล์:  oh1981@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ: การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

ผู้เข้าชม 23464 คน UPDATE วันที่ 6/4/2019 4:43:23 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin