เอกสารเผยแพร่การเรียนการสอน 

ผศ.ดร.ธำรงเจต พัฒมุข อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการผลิตพืช ประกอบด้วย 1) ชุดวิชา 90307 2) ชุดวิชา 93337 3) ชุดวิชา 93257 4) ชุดวิชา 93457 หน่วย 9 และ5) ชุดวิชา 93457 หน่วย 11

ผศ.ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ ประกอบด้วย 1)เอกสารคำสอนชุดวิชา 94329 หน่วยที่ 8 2)เอกสารคำสอนชุดวิชา 94431 หน่วยที่ 10 3)เอกสารคำสอนชุดวิชา 94463 หน่วยที่ 5 4)เอกสารคำสอนชุดวิชา 94464 หน่วยที่ 3 5)เอกสารคำสอนชุดวิชา 94465 หน่วยที่ 1 6)เอกสารคำสอนชุดวิชา 94465 หน่วยที่ 5 และ7)เอกสารคำสอนชุดวิชา 94466 หน่วยที่ 6

บทความวิจัยและบทความวิชาการ

@ บทความวิจัยเรื่อง "The Measurement of Savings Cooperatives Performance Efficiency as the Source of Funds for SMEs in Thailand" โดย รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธ์ภิญโญ  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

@ บทความวิจัยเรื่อง Past, present and future habitat suitable for gaur (Bos gaurus) in Thailand โดย ผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ และคณะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

@ บทความวิจัยเรื่อง The Habitats of Cryptocoryne (Araceae) in the Chao Phraya River System: The Nan River and the Yom River in Northern Thailand โดย อาจารย์ อ.สุธิดา มณีเอนกกุล และคณะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

© บทความวิชาการเรื่อง "Do Dairy Cooperatives perform their Own Business with the Technical Efficiency? : The Evidence from Dairy Cooperatives in Nakhon Ratchasima Province Area, Thailand" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธ์ภิญโญ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

© บทความวิชาการเรื่อง "Technical Efficiency and Factors Influencing Technical Efficiency of Agricultural Cooperatives in Nonthaburi Province of Thailand" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธ์ภิญโญ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

บทความวิชาการเรื่อง "ปัจจัยในการพิจารณาคัดเลือกโคและการจัดการโคก่อนเข้าขุน" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านเพิ่มเติม

ผู้เข้าชม 188 คน UPDATE วันที่ 12/26/2023 7:23:35 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin