สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ได้มีคณาจารย์ไปศึกษาดูงานต่างๆดังนี้

® รายงานผล "โครงการศึกษาดูงานการเกษตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2566" โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน, รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® รายงานผล "โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร National Chung Hsing University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน พ.ศ.2566" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ, , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงเจต พัฒมุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง และอาจารย์เพชร ทวีวงษ์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® รายงานผล "โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® รายงานผล "โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงค์โปร์ ในระหว่างวันที่ 14 – 17 สิงหาคม พ.ศ.2565" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ, รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® รายงานผลโครงการ "การศึกษาดูงานการเกษตร ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2565" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์​นามวงศ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® รายงานผลโครงการ "การศึกษาดูงานการเกษตร ณ Vietnam National University of Agriculture ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® รายงานผลโครงการ "การส่งเสริมความร่วมมือตลาดการค้าข้าวไทยและจีนภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Chinese Academy of Social Sciences (CASS) ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2562" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® รายงานผลโครงการ "การศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2562" โดย ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ และผศ.วรชัย สิงหฤกษ์  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® รายงานผลโครงการ "การศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562" โดย รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ และ ผศ.ดร.พลสาราญ สราญรมย์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® รายงานผลโครงการ "การศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562"โดย รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ, รศ.ส่งเสริมหอมกลิ่น, ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ และอ.ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® รายงานผลโครงการ"การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร" ณ มหาวิทยาลัยริวกิวและเมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® รายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยวมกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ เรื่อง "Study on Diversity and Evolution of Araceae Plants" ณ Department of Plant and environmental Sciences University of Copenhagen, Denmark โดย อ.สุธิดา มณีอเนกคุณ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® รายงานผลการดำเนินโครงการที่รับทุน มสธ. 12 ปี “โครงการการศึกษาดูงานด้านการเกษตร” ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดย รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำและคณะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® โครงการวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ เรื่อง An evaluation of students’ satisfaction and learning effectiveness of online instructional tools in hybrid course for graduate students โดย รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® โครงการผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการ Benchmarking the distribution and abundance of birds  across large  geographic  areas  and  develop  distance  education for Natural Manament ณ Oregon State  University U.S.A. โดย อ.อิงอร ไชยเยศ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® รายงานผลโครงการศึกษาวิจัยหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เรื่อง Optimum Calcium and Phosphorus Intake for Eggshell Quality, Bone Ash, and Quality Hatched Chick Production for Pureline Broiler Breeders ณ University of Arkansas, U.S.A.โดย รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

® การศึกษาดูงานร่วมกับสภาคณบดีสาขาการเกษตร ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย โดย รศ.ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

® โครงการความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ และคณะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

® โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย อ.ปาริชาติ ดิษฐกิจ และคณะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

ผู้เข้าชม 116 คน UPDATE วันที่ 11/13/2023 9:31:31 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin