หน่วยเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 


สุกัญญา  สุขวุฒิ2นิ้ว.jpg


นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ

โทรศัพท์ 02-504-8047-9 สายใน 8048

อีเมลล์: yanutsu@yahoo.com

 

 


มาราตี  ชัยชนะเดช2นิ้ว.jpg


นางสาวมารตี ชัยชนะเดช

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02-504-8047-9 สายใน 8142

อีเมลล์: maratee.cha@hotmail.comนางสาวพิมพ์พันธุ์ สิงหนาท

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02-504-8047-9 สายใน 8047

อีเมลล์: skongkularb67@gmail.com


สุกัญญา  ยังน้อย2นิ้ว.jpg

นางสาวสุกัญญา ยังน้อย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02-504-8047-9 สายใน 8142

อีเมลล์: su_stou@hotmail.com


                                    

นางสาววศินี ปัญญาวรรณ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02-504-8141

อีเมลล์: wasinee.pam1990@gmail.com

 


Image-15.png2.jpg

นางสาวนุชนาฏ มีนพกิจ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02-504-8047-9 สายใน 8047

อีเมลล์: tae_lv@hotmail.com 
นุ่น2.jpg

นางสาวกรรณิการ์ มนัสทวี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02-504-8049 สายใน 8049

อีเมล์: kannikar.noon69@gmail.com 


คุณสกล หอมขจร.jpg


นายสกล หอมขจร

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

โทรศัพท์ 02-504-8049 สายใน 8049

อีเมลล์: -

นางนฤมล สำเภาเงิน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02-504-8049

อีเมล์: naruemol.sam@stou.ac.th

นางสาวอมรวรรณ ผงทอง

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

โทรศัพท์ 02-504-8049

อีเมล์: amornwan.pho@stou.ac.th

Untitled.png

นางธัญญลักษณ์ ครรชิตานุรักษ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 02-504-8046

อีเมล์: tkruawong@gmail.com Update: September 2020
ผู้เข้าชม 1680 คน UPDATE วันที่ 10/16/2020 1:04:18 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin