มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.2) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. หลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 อ่านเพิ่มเติม
2. หลักสูตรเกษตรศาสตร์บัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 อ่านเพิ่มเติม
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์และธุรกิจชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรปริญญาโท 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. หลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 อ่านเพิ่มเติม
2. หลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 อ่านเพิ่มเติม
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรปริญญาเอก 2 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 อ่านเพิ่มเติม
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม
ผู้เข้าชม 128 คน UPDATE วันที่ 9/28/2023 3:53:52 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin