การบริหารความเสี่ยงสาขาวิชา ปี 2560

1. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านเพิ่มเติม

2. แบบรายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน อ่านเพิ่มเติม

3. แบบรายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน อ่านเพิ่มเติม

4. แบบรายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน อ่านเพิ่มเติม

5. การจัดทำระบบควบคุมภายในของหน่วยงานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อ่านเพิ่มเติม

ผู้เข้าชม 114 คน UPDATE วันที่ 10/9/2017 9:36:41 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin