ศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมือง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ได้ก่อตั้งขึ้น พ.ศ. 2563 โดยมีพื้นที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขนาดพื้นที่ 1 งาน 77 ตารางวา ประกอบด้วย อาคาร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และการเกษตร รวมถึงพื้นที่ในการทำแปลงเกษตรในรูปแบบเกษตรในเมืองที่ยึดหลักวิชาการทางการเกษตร การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และน้อมนำ “ศาสตร์พระชา” มาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิชาการเกษตรในเมือง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร ความปลอดภัยทางด้านอาหาร สังคมแห่งความสุข และความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ผู้เข้าชม 116 คน UPDATE วันที่ 4/6/2021 4:50:35 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin