โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ที่จัดสรร (บาท)

1.

โครงการการพัฒนา Learning Object Module (LOM) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนพืชเศรษฐกิจ เรื่อง ช่วงแสงกับการผลิตพืช

รองศาสตราจารย์ ดร.

อัจฉรา จิตตลดากร

56,000

2.

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฟาร์มโคนม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

จิตติมา กันตนามัลลกุล

101,519

3.

โครงการ การพัฒนาเกษตรกรเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รองศาสตราจารย์ ดร.

กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์

105,080

4.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์

รองศาสตราจารย์ ดร.

มณฑิชา พุทซาคำ

126,370

5.

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลูกผักพื้นบ้านเพื่อการบริโภคของคนเมือง

อาจารย์ปาริชาติ ดิษฐกิจ

117,940

6.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลูกผักปลอดภัยในเมือง

อาจารย์ปาริชาติ ดิษฐกิจ

72,630

7.

วิถีข้าว วิถีคน: การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

รองศาสตราจารย์ ดร.

พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ

266,300

8.

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการอาหารเลี้ยงโคนมเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำนม

รองศาสตราจารย์ ดร.

ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ

51,827

9.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

รองศาสตราจารย์ ดร.

สัจจา บรรจงศิริ

124,618

10.

โครงการแผนงานการนำข้อค้นพบจากการวิจัย เรื่อง การศึกษาวิจัยการขับเคลื่อนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสานของประเทศสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำวัง

รองศาสตราจารย์ ดร.

สัจจา บรรจงศิริ

100,000

11.

ศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง

รองศาสตราจารย์ ดร.

สัจจา บรรจงศิริ

1,000,000

ผู้เข้าชม 151 คน UPDATE วันที่ 6/30/2015 9:50:31 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin