การบริการวิชาการ/กิจกรรมสังคม
1. วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ และ ทีมงานได้เดินทางไปลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวัน หนองจอก อ่านเพิ่มเติม
2. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ ได้เดินทางไปลงพื้นที่ที่ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อ่านเพิ่มเติม
ผู้เข้าชม 165 คน UPDATE วันที่ 4/6/2021 4:55:33 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin