การอบรม/สัมมนา/ประชุม/การจัดการความรู้ของหน่วยเลขานุการกิจ
 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเลขานุการกิจสาขาวิชา ในยุค New Normal และการสอื่สารเพื่อการทางานเป็นทีมอย่างมปีระสิทธิภาพ”  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้เข้าชม 166 คน UPDATE วันที่ 10/21/2022 9:08:02 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin