สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ได้มีคณาจารย์ไปศึกษาดูงานต่างๆ ดังนี้

 โครงการศึกษาดูงานการเกษตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2566" โดย รศ.บำเพ็ญ เขียวหวานรศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ และ ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร อ่านเพิ่มเติม

® โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร  National Chung Hsing University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 6–9 กันยายน พ.ศ. 2566 โดย ผศ.ดร.บุณฑริกา นันทาผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงศ์ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำผศ.ดร.ธำรงเจต พัฒมุขผศ.เจนณรงค์ เทียนสว่าง และอาจารย์เพชร ทวีวงษ์  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566" โดย รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ, ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร และ ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® โครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร  National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงค์โปร์ ในระหว่างวันที่ 14 – 17 สิงหาคม พ.ศ.2565" โดย รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำรศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ และ ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม  

® โครงการ "การศึกษาดูงานการเกษตร ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2565" โดย ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงศ์ และ รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® โครงการ "การศึกษาดูงานการเกษตร Vietnam National University of Agriculture ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565" โดย ผศ.ดร.บุณฑริกา นันทา ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ และ ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® โครงการ "การส่งเสริมความร่วมมือตลาดการค้าข้าวไทยและจีนภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Chinese Academy of Social Sciences (CASS) ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2562" โดย ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® โครงการศึกษาดูงาน "การศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2562" โดย ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ และ ผศ.วรชัย สิงหฤกษ์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® โครงการ "การศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562" โดย รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ และ ผศ.ดร.พลสาราญ สราญรมย์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® โครงการ "การศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562" โดย รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ, รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น, ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ และ อ.ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 


ผู้เข้าชม 162 คน UPDATE วันที่ 12/12/2023 5:58:39 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin