พันธกิจสาขาฯ

พันธกิจที่ พัฒนาการเรียนการสอนทางไกลด้านเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

พันธกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม ด้านเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมฐานความรู้

พันธกิจที่ 4 อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

พันธกิจที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์


ผู้เข้าชม 113 คน UPDATE วันที่ 10/22/2019 8:58:36 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin