การเข้าใช้ระบบ Microsoft Team เพื่อการเรียนการสอนทางไกลของนักศึกษา

นักศึกษาสามารถศึกษาการเข้าใช้ระบบ Microsoft Team เพื่อการเรียนการสอนทางไกล ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ https://sites.google.com/g.stou.ac.th/team  s
ผู้เข้าชม 1520 คน UPDATE วันที่ 4/10/2023 12:13:58 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin