การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต (กษ.บ.) แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์

นักศึกษาใหม่ที่สมัครเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โปรดทราบ!!!

ด้วยแขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ ได้มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต (กษ.บ.)

ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ

ผู้เข้าชม 343 คน UPDATE วันที่ 6/1/2013 2:22:00 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin