การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการเกษตร ทั้งด้านการผลิต การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

ผู้เข้าชม 115 คน UPDATE วันที่ 10/29/2016 11:12:22 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin