1. คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท อ่านเพิ่มเติม
2. รายละเอียด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 อ่านเพิ่มเติม
3. รายละเอียดและคู่มือการจัดทำดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ การเผยแพร่ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ อ่านเพิ่มเติม
4. กระบวนการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษา อ่านเพิ่มเติม
5. คู่มือการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี อ่านเพิ่มเติม
ผู้เข้าชม 201 คน UPDATE วันที่ 4/10/2023 12:18:38 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin