หลักสูตรปริญญาตรี

 

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

 

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 3 หลักสูตร คือ

 
1.
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554-TQF)
 
2.
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554-TQF) ประกอบด้วย 4 วิชาเอก คือ
 
- วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
 
- วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช
 
- วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์์
 
- วิชาเอกธุรกิจการเกษตร
 
3.
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554-TQF)

หมายเหตุ   กำหนดเวลาการเปิดสอนแต่ละหลักสูตรสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/Home/applystou/apply.html

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร  
(Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Extension)
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เกษตรศาสตรบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
  อักษรย่อ กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Agriculture (Agricultural Extension)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Ag. (Agricultural Extension)
     
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
 
2.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
 
3.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 
4.
สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
 
5.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาเกษตรกรรมหรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
 
6.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรมหรือประเภทวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม ให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา คือ 1) ชุดวิชา 90201 การจัดการฟาร์ม 2) ชุดวิชา 90303 พืชเศรษฐกิจ และ 3) ขุดวิชา 90305 การผลิตสัตว์
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  
(Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management)
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
  อักษรย่อ กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Ag. (Agricultural Management)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรือ
  6. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ หรือ
  7. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรมหรือ 
  8. สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม หรือ 
  9. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือ
  10. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆที่มิใช่ทางการเกษตร
   
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร 
(Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management)
 วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
  อักษรย่อ กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Ag. (Agricultural Management)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
  6. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือ
  7. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือ
  8. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆที่มิใช่ทางการเกษตร
     
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร
(Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management)
 วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
  อักษรย่อ กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Ag. (Agricultural Management)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 

1.

สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
  6. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางการเกษตร หรือ
  7. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการเกษตร หรือเทียบเท่า หรือ
  8. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆที่มิใช่ทางการเกษตร
   
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  
(Bachelor of Agriculture Program in Agricultural Management)
วิชาเอกธุรกิจการเกษตร
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เกษตรศาสตรบัณฑิต (การจัดการการเกษตร)
  อักษรย่อ กษ.บ. (การจัดการการเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Agriculture (Agricultural Management)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Ag. (Agricultural Management)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
  6. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าประเภทวิชาเกษตรกรรม บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือ
  7. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการเกษตร หรือบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือ
  8. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆที่มิใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรม บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆที่มิใช่ทางการเกษตร หรือบริหารธุรกิจ/พานิชยศาสตร์
 
       

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์  (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
(Bachelor of Business Administration Program in Cooperatives
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สหกรณ์)
  อักษรย่อ บธ.บ. (สหกรณ์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Cooperatives)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Cooperatives)
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปก.ศ.สูง) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือ
  6. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือ
  7.
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/พณิชยกรรม การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ 
        


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 15-Oct-2012 4:05 PM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.

ผู้เข้าชม 247 คน UPDATE วันที่ 10/29/2016 10:33:46 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin