โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ

โครงการ

 

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ

จำนวนเงิน(บาท)

จัดไตรมาส

วันที่ดำเนินการ

แผนงานที่ 2 งานบริการสังคมของ 12 สาขาวิชา

1.        

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพการค้าสินค้าเกษตรของไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้กรอบความร่วมมือประชาชคเสษฐกิจอาเซียน

รศ.ดร.อนุชา

ภูริพันธ์ภิญโญ

น.ส.สุกัญญา  สุขวุฒิ

67,260

ไตรมาสที่ 3

วันที่ 8 และ 29 มิย. 61

2.        

โครงการการจัดการขยะครัวเรือนเพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัยในเมือง

อ.ดร.วรรธนัย 

            อ้นสำราญ

ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ

อ.สุธิดา มณีอเนกคุณ

ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ

ผศ.ดร.นารีรัตน์  สีระสาร

อ.ดร.บุณฑริกา  นันทา

อ.ดร.ธำรงเจต  พัฒนมุข

น.ส.สุกัญญา  สุขวุฒิ

87,540

ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4

วันที่ 26 พ.ค. 61

วันที่ 2-4 ส.ค. 61

3.        

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ผศ.ดร.จรรยา  สิงห์คำ

รายละเอียดเอกสารแน

324,860

ไตรมาสที่ 3

วันที่ 5 -6 และ8 มิ.ย.61

วันที่ 22 มิย. 61

วันที่ 27-29 มิ.ย.61

วันที่ 5 ก.ค. 61

4.        

โครงการการลดต้นทุนการผลิตพืชและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืช

รศ.ดร.กฤษณา  รุ่งโรจน์วณิชย์

น.ส.สุกัญญา  สุขวุฒิ

114,820

ไตรมาสที่ 4

วันที่ 27-28 มิ.ย.61

5.        

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์

รศ.ดร.มณฑิชา  พุทซาคำ

ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ

น.ส.สุกัญญา  สุขวุฒิ

82,520

ไตรมาสที่ 4

วันที่ 7-8 ก.ค. 61


ลำดับ

โครงการ

 

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ

จำนวนเงิน(บาท)

จัดไตรมาส

วันที่ดำเนินการ

6.        

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการส่งออกข้าวดินทรีย์

ผศ.ดร.นารีรัตน์ 

                สีระสาร

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  นามวงศ์

 

135,740

ไตรมาสที่ 2, 3

วันที่ 30 มี.ค. 61

วันที่ 11-13 ก.ค. 61

7.        

โครงการเสริมศักยภาพครูผู้สอนด้านการสหกรณ์และเกษตรปลอดภัยในโรงเรียน

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ 

          นามวงศ์

 

ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร

อ.ดร.บุณฑริกา  นันทา

อ.ดร.ธำรงเจต  พัฒนมุข

231,186

ไตรมาสที่ 4

วันที่ 2-3 พ.ค. 61

 

รวม

1,043,926

 

แผนงานที่ 3 การนำข้อค้นพบจากโครงการวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม

1.        

โครงการการนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่องการพัฒนากบุ้ทผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ชุมชนบ้านสายยาว จังหวัดบุรีรัมย์

รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ

-

100,000

ไตรมาสที่ 2

วันที่ 28-29 มี.ค. 61

2.        

โครงการการนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง แนวทางการพัฒนากลยุทธการผลิตและการตลาดของธุรกิจไข่ไก่ในประเทศไทย

ผศ.ดร.จิตติมา

กันตนามัลลกุล

รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี

ผศ.ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร

น.ส.สุกัญญา  สุขวุฒิ

100,000

ไตรมาสที่ 3

วันที่ 3-4 พ.ค. 61

 

แผนงานที่ 7. แผนงานพัฒนาทรัพยากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน

1.        

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีโครงการตลาดนัดวิชาเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เนื่องในวันครบรอบมหาวิทยาลัย 40 ปี

ผศ.ดร.ปริชาติ  ดิษฐกิจ

ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ

น.ส.สุกัญญา  สุขวุฒิ

น.ส.สุกัญญา  สุขวุฒิ

150,000

ไตรมาสที่ 3

วันที่ 7 มิย. 61

วันที่ 23-27 ก.ค. 61

วันที่ 7 ส.ค. 61

 


ผู้เข้าชม 155 คน UPDATE วันที่ 10/8/2018 1:49:39 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin