แผนและผลการจัดการความรู้

แผนการปฏิบัติงานการจัดการองค์ความรู้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563 อ่านเพิ่มเติม
    - เอกสารประกอบการจัดการความรู้เรื่อง "แนวทางการบูรณาการงานวิจัยด้านการเกษตรและสหกรณ์เพื่อสังคม" โดย รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน และ รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ
    - เอกสารประกอบการจัดการความรู้เรื่อง "เทคนิคการจัดการศึกษาทางไกลด้านการเกษตรและสหกรณ์แบบกิจกรรมร่วมเรียนรู้"โดย ผศ.ดร.ชนิพรรณ จาติกเสถียร

แผนการปฏิบัติงานการจัดการองค์ความรู้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 อ่านเพิ่มเติม 
   - เอกสารประกอบการจัดการความรู้เรื่อง "แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ" โดรศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ 
 
ผู้เข้าชม 157 คน UPDATE วันที่ 10/18/2020 9:25:11 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin