สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความเห็นชอบในหลักสูตรระดับปริญญาโท

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความเห็นชอบในระดับปริญญาโท หลักสูตร กษ.ม. (การจัดการทรัพยากรเกษตร) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้
ผู้เข้าชม 232 คน UPDATE วันที่ 2/6/2013 4:09:51 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin