แขนงวิชาการจัดการการเกษตร


วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช 
อ.สัจจา.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ

วุฒิการศึกษา วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, วท.ม. (เกษตรศาสตร์)              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8148
อีเมลล์ sujja.ban@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ การจัดการการผลิตพืชสวน กระบวนการกลุ่มเกษตรกร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณฑริกา นันทา
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาฯ
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Plant Breeding and Cytogenetics) Chiba University,วท.ม., วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8150 
อีเมลล์ buntarika.nun@stou.ac.th

ความเชี่ยวชาญ การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

จัน.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ

เลขานุการประจำสาขาวิชาฯ

วุฒิการศึกษา ปร.ด. (การผลิตพืชไร่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8190
อีเมลล์ junya_28@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ  สรีรวิทยาพืชไร่ พืชไร่ การจัดการการผลิตพืช
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ

ผู้แทนวิชาเอกการจัดการการผลิตพืช

วุฒิการศึกษา วท.ด. (พืชสวน) วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 - 8154
อีเมลล์ parichat.dit@stou.ac.th

ความเชี่ยวชาญ สรีรวิทยาของผัก พืชสวน

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อ.ดร.ธำรงเจต.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงเจต พัฒมุข

วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก: Ph.D. (Tropical Agriculture) Plant Pathology มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วท.บ. 

(เคมีการเกษตร) (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ 02-504-8564 
อีเมลล์ Thamrongjet.Put@stou.ac.th, yai_jayna@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ  โรคพืช และ การจัดการศัตรูพืช
ประวัติผลงานทางวิชาการ
 อ.วนาลัย วิริยะสุธี.jpg

อาจารย์ ดร.วนาลัย วิริยะสุธี

วุฒิการศึกษา ปร.ด (พืชไร่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)(เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ 02-504-8189
อีเมลล์ wanalai_v@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ  การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ (การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อต้านทานโรค และการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสง)

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

วิชาเอก การจัดการการผลิตสัตว์

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ 
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Nutrition) Mississippi State University, 
                        วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
                        วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8084 
อีเมลล์ mputsakum@yahoo.commonticha.put@stou.ac.th 
ความเชี่ยวชาญ การผลิตสัตว์ โภชนะอาหารสัตว์
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

พี่โอ๋.jpeg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์                                                                          

ผู้แทนวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์                                                                                     

วุฒิการศึกษา: ปร.ด. (สัตวศาสตร์), วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,                                                                              วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

โทรศัพท์:  0 - 2504 – 8160                                                                                                                                                

อีเมลล์: warinmanee@gmail.com, warinthorn00@hotmail.com                  

ความเชี่ยวชาญ: โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง, การผลิตโคเนื้อและโคนม และการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์และผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเป็นอาหารสัตว์

ประวัติและผลงานทางวิชาการ  


IMG_4076.PNG
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล
วุฒิการศึกษา วท.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
                        วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
                        วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8153 
อีเมลล์ kee39@yahoo.com
      ความเชี่ยวชาญ การผลิตสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์


วิชาเอกธุรกิจการเกษตร


รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี

วุฒิการศึกษา Ph.D. (Agricultural Economics) Mississippi State University, วท.ม.,วท.บ. (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 - 8145
อีเมลล์ ajchara.pot@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ ธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร การวิเคราะห์โครงการการลงทุนธุรกิจการเกษตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร
วุฒิการศึกษา บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
Ph.D. (Agribusiness) Massey University, New Zealand 
โทรศัพท์ 0 - 2504 - 8155
อีเมลล์ bhawat.chi@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ ธุรกิจการเกษตร การตลาดธุรกิจการเกษตรและอาหาร การจัดการเชิงกลยุทธ์ และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นาลัน แป้นปลื้ม 
ผู้แทนวิชาเอกธุรกิจการเกษตร
วุฒิการศึกษา วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-เกษตร), ศศ.ม. (ธุรกิจเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                         Ph.D. (Agricultural Economics and Management), The Graduate School of the Chinese   
                         Academy of Agricultural Sciences, (GSCAAS), Beijing, China.
โทรศัพท์ 0 - 2504 - 8151 
อีเมลล์ nalun.pan@stou.ac.th 
ความเชี่ยวชาญ ธุรกิจการเกษตร การวัดประสิทธิภาพการผลิตและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร และอุตสาหกรรมทางการเกษตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์จิราพร ว่องไววิริยะ  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                         
โทรศัพท์ 0 - 2504 - 8156
อีเมลล์ yingjirapornss@gmail.com, jiraporn.won@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ ธุรกิจการเกษตร การวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม 

วุฒิการศึกษา Ph.D (Forestry) Mississippi State University, 

วท.ม.,วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 - 8169
อีเมลล์ chaiwat.kon@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ การวิเคราะห์และการประเมินการลงทุนด้านป่าไม้
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาฯ
 
วุฒิการศึกษา Ph.D (Forestry) University of Philippines at Los Banos,
วท.ม.,วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8152
อีเมลล์ dusit.wec@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ วนเกษตร ป่าไม้ชุมชนและป่าชายเลน
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงอร ไชยเยศ

วุฒิการศึกษา ปร.ด. (วนศาสตร์) ,วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล, วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8156
อีเมลล์ aingon.cha@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ ด้านการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศน์วิทยาและการจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

 masterresize01.jpg

อาจารย์ ดร. สุธิดา มณีอเนกคุณ
วุฒิการศึกษา  ปร.ด., วท.ม., วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8163
อีเมลล์ sutida.man@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ ด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ และอนุกรมวิธานพืช
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

 อ.อภิษฎา เรืองเกตุ.jpg

อาจารย์ ดร. อภิษฎา เรืองเกตุ 

ผู้แทนวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

วุฒิการศึกษา วท.บ.(วนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

วท.ม., ปร.ด. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โทรศัพท์ 0-2504-8565
อีเมลล์ apisada_pr@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญนิเวศวิทยาป่าไม้, การจัดการสัตว์ป่า
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

ผู้เข้าชม 181 คน UPDATE วันที่ 9/8/2022 2:43:44 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin