การเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน โดยสอนหลักการในการถ่ายทอดวิทยาการสู่ชุมชน และการทำงานมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เช่น ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชนบท การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาสำหรับการเกษตร สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในการเกษตร

ผู้เข้าชม 126 คน UPDATE วันที่ 10/29/2016 11:11:09 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin