การตรวจสอบการลงทะเบียนและการส่งเอกสารแก่นักศึกษาผ่านเว็บไซต์

นักศึกษาสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนและการส่งเอกสารแก่นักศึกษาผ่านเว็บไซต์ตาม link
http://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp
ผู้เข้าชม 328 คน UPDATE วันที่ 3/8/2016 2:58:59 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin