การประชุมวิชาการของคณาจารย์สาขาวิชาฯ

รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการในงานประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 โดย  อ.ดร.วนาลัย วิริยะสุธี อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 
- รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการในงานประชุมวิชาการ 18th Floral of Thailand Conference ณ Singapore Botanic Gardens, Botany Centre ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 โดย  ผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ อาจารย์ ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ และ อาจารย์ ดร​.อภิษฎา เรืองเกตุ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม   
- รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33 ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 โดย  ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม   
- รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 โดย รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ และ ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 
- รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 (Virtual and Online Conference)  โดย ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 
-รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี โดย ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ, ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ และผศ.ดร.บุณฑริกา นันทา อ่านข้อมูลเพิ่มเติม   
-รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 9th Academic International Conference on Social Sciences and Humanities (AICSSH) วันที่ 8-10 เมษายน 2562 ณ เมืองเคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาราจักร โดย ผศ.วรชัย สิงหฤกษ์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 
-รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2019 5th International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE 2019) วันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
- รายงานการเข้าร่วมระชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 21-25 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม The Impress  จังหวัดเชียงใหม่  โดย ผศ.ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านเพิ่มเติม 
รายงานการเข้าร่วมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th International Conference on Environmental and Rural Development ณ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 โดย รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ และคณะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
- รายงานการเข้าร่วมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th Asian Pacific Poultry Conference (APPC 2018) The Athenee Hotel กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
- รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 2017 International Forum – Agriculture, Biology, and Life Science ณ เมือง Kyoto ประเทศ Japan ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นาลัน แป้นปลื้ม   อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
- รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง"งานวิจัยปศุสัตว์ไทยสร้างนวัตกรรมใหม่สู่ประเทศไทย(Thailand 4.0)" ณ อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560 โดย อาจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
- รายงานการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Forum Agriculture, Biology, and Life Science 2016 ณ เมืองคุรุเมะ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2559  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ อ่านเพิ่มเติม
- รายงานการเข้าอบรมหลักสูตรวิทยาการฝึกอบรมมืออาชีพ จัดโดย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 โดย อ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
- รายงานการเข้าอบรมหลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการและบทความ จัดโดย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 โดย อ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
- รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICARGE 2016: 18th  International Conference on Agricultural Resources, Governance and Ecology ณ Dorint Airport-Hotel เมืองซูริก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2559 โดย อาจารย์สุธิดา มณีอเนกคุณ, รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ, รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม และรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
- รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 18th International Conference on Healthy, Organic and Sustainable Agricultural ณ Hotel Miramar Singapore ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฏาคม 2559 โดย อาจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์, รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิลันธนา แป้นปลื้ม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
- รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "พัฒนาปศุสัตว์ไทยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Using Sustainable Resources in Thai Livestock Development)" ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2559 โดย อาจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
- รายงานการเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Lisrel โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์" จัดโดย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 13-17 มิถุนายน 2559 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
- รายงานการเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ" จัดโดย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2559 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
- รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th International Conference on Environmental and Rural Development ณ Royal University of Agriculture เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยคณาจารย์ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้เข้าชม 59 คน UPDATE วันที่ 1/11/2023 10:38:42 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin