การลงทะเบียนชุดวิชา 90307 การผลิตพืช ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2561 เป็นต้นไป

ประกาศ !!! ตั้งแต่ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นต้นไป นักศึกษาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 จะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชา90307 การผลิตพืช แทน ชุดวิชา 90303 พืชเศรษฐกิจ


ผู้เข้าชม 225 คน UPDATE วันที่ 8/16/2019 1:20:53 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin