การลงทะเบียนชุดวิชา 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2560 เป็นต้นไป

 ประกาศ !!! ตั้งแต่ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นต้นไป นักศึกษาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 จะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ แทน ชุดวิชา 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์
ผู้เข้าชม 332 คน UPDATE วันที่ 9/10/2017 6:57:26 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin