วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกล ด้านเกษตรศาสตร์       

สหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

ผู้เข้าชม 163 คน UPDATE วันที่ 10/25/2016 3:19:13 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin