1. แผนบริหารความเสียงของสาขาวิชาฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (บสน.1) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
2. แบบรายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน (บสน.2) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
3. แบบรายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (บสน.2) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้เข้าชม 112 คน UPDATE วันที่ 10/8/2018 10:06:39 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin